Lainaa toiminimelle

Löydä juuri sinun yrityksellesi sopivat rahoitusvaihtoehdot.

16 min luku

Toiminimelle myönnettävä laina on yksi tärkeimmistä rahoitusvaihtoehdoista pienyrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. Kun haet lainaa toiminimelle, voit hankkia tarvittavaa rahoitusta liiketoiminnan aloittamiseen, laajentamiseen tai muihin investointeihin. Tämä artikkeli keskittyy erityisesti toiminimelle myönnettäviin lainoihin ja niiden merkitykseen yrittäjän näkökulmasta.

Toiminimen perustaminen ja rahoitus

Toiminimen perustamisen rahoitusvaihtoehdot

Toiminimen perustamiseen voi liittyä monia kuluja, kuten rekisteröintimaksuja, markkinointi- ja mainontakuluja, laite- tai kalustohankintoja sekä käyttöpääoman tarvetta ja sillon täytyy harkita tarvitseeko lainaa toiminimelle. Rahoituksen hankkiminen näihin tarkoituksiin on useimmiten välttämätöntä aloitteleville toiminimiyrittäjille. Tässä osiossa käsitellään erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joita toiminimelle voi olla tarjolla.

1. Omavastuuosuus

Toiminimen perustajan oma pääoma on ensiarvoisen tärkeä rahoitusmuoto, joka voi kattaa osan tai jopa kokonaisuudessaan yrityksen alkuvaiheen rahoitustarpeen. Yrittäjän oma pääoma voi koostua säästöistä, aiemmasta yritystoiminnasta saatavista tuloista tai henkilökohtaisten varojen realisoinnista. Omaa pääomaa käyttämällä yrittäjä osoittaa sitoutumistaan liiketoimintaan ja parantaa mahdollisuuksia saada lisärahoitusta muista lähteistä.

2. Starttiraha

Yksi suosittu rahoitusmuoto toiminimen perustamiseen on starttiraha, joka on valtion tukema avustus uusille yrittäjille ja näin voi välttää hakemasta lainaa toiminimelleen. Starttirahan tavoitteena on edistää uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä. Se myönnetään harkinnanvaraisesti ja sen saamiseen vaikuttavat muun muassa yrittäjän ammattitaito sekä liiketoimintasuunnitelman uskottavuus.

3. Yrityslainat

Perinteiset pankkilainat ovat yleinen tapa rahoittaa toiminimen perustamista. Pankkilainojen hakemiseen liittyy usein monia vaatimuksia, kuten vakuuksien tai takauksien esittämistä sekä liiketoimintasuunnitelman laatimista. Pankkilainojen korot voivat vaihdella merkittävästi eri lainantarjoajien välillä, joten lainatarjousten vertailu kannattaa.

4. Rahoitusyhtiöt

Rahoitusyhtiöt tarjoavat usein yrityslainoja, joita voi hakea toiminimelle ilman vakuuksia tai takauksia. Nämä lainat ovat yleensä joustavampia kuin perinteiset pankkilainat, mutta niiden korot voivat olla korkeampia. Rahoitusyhtiöiden tarjoamat lainat voivat olla hyvä vaihtoehto silloin, kun pankkilainan saaminen on hankalaa.

5. Vertaislainapalvelut

Vertaislainapalvelut ovat nykyään yksi suosituimmista rahoitusmuodoista toiminimille, erityisesti silloin, kun perinteisen pankkilainan saaminen koetaan haastavaksi. Vertaislainojen ideana on, että yksityishenkilöt tai yritykset lainaavat rahaa suoraan toisille yrittäjille ilman välikäsiä, kuten pankkeja. Vertaislainapalveluiden kautta saatavien lainojen korot voivat olla kilpailukykyisiä ja niiden hakeminen on usein nopeampaa ja helpompaa kuin pankkilainojen.

6. Joukkorahoituspalvelut

Joukkorahoitus on toinen innovatiivinen tapa kerätä rahoitusta toiminimen perustamiseen. Joukkorahoituksen idea on saada laaja joukko ihmisiä investoimaan pieniä summia yritykseen, jolloin yrittäjä saa tarvitsemansa rahoituksen ilman perinteisiä rahoittajia. Joukkorahoitusta voi hakea esimerkiksi osake-, laina- tai ennakkomyynnillä.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä toiminimen perustamisen rahoitusvaihtoehdoista. On tärkeää tutkia huolellisesti eri vaihtoehtoja ja valita niistä omaan tilanteeseen parhaiten sopiva rahoitusmuoto.

Starttiraha toiminimelle

Starttiraha on tarkoitettu yrittäjille, jotka perustavat toiminimen ja tarvitsevat taloudellista tukea liiketoiminnan käynnistämiseen. Se on valtion myöntämä rahoitusmuoto, joka auttaa aloittavia yrittäjiä saamaan alkuvaiheen kustannukset katettua ja parantamaan yrityksen elinkelpoisuutta. Tässä osiossa käsitellään starttirahan merkitystä, sen hakemisprosessia ja siihen liittyviä ehtoja toiminimelle.

Starttirahan merkitys

Starttiraha on usein ensimmäinen avunlähde, johon toiminimi voi turvautua rahoituksen saamiseksi. Se auttaa yrittäjää keskittymään liiketoiminnan kehittämiseen ilman ylimääräisiä taloudellisia paineita. Starttiraha voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen menestykselle, sillä se mahdollistaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden toteuttamisen sekä tarvittavien laitteiden hankkimisen alussa.

Hakemisprosessi ja vaatimukset

Starttirahaa haetaan tyypillisesti ELY-keskuksilta tai TE-toimistoilta. Hakemus tehdään sähköisesti, ja siihen liitetään tarvittavat asiakirjat, kuten liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat yrityksen taloudesta. Hakemusta varten yrittäjän tulee olla täysi-ikäinen ja hänellä tulee olla voimassa olevat luottotiedot.

Starttirahaa myönnettäessä arvioidaan muun muassa yrityksen elinkelpoisuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja kokemusta sekä rahoituksen tarvetta. Yrityksen on oltava uusi tai olennaisesti uudistuva, eikä se saa olla toiminnassa ennen starttirahan hakemista. Lisäksi yrittäjän on kyettävä omalla työpanoksellaan ja osaamisellaan edistämään yritystoiminnan kehittymistä.

Starttirahan määrä ja kesto

Starttiraha koostuu kahdesta osasta: perusosasta ja lisäosasta. Perusosa vastaa yrittäjän työttömyysturvan peruspäivärahaa, joka on noin 33 euroa päivässä (vuonna 2022). Lisäosa voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos yrittäjällä on erityisen suuri tarve taloudelliselle tuelle. Starttirahan enimmäiskesto on yleensä 12 kuukautta, mutta se voidaan myöntää myös lyhyemmäksi ajaksi.

Starttirahan käyttötarkoitukset

Starttirahaa voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin yrityksen alkuvaiheessa. Se voi kattaa esimerkiksi markkinointikustannukset, toimitilojen vuokran, työvälineiden ja kalusteiden hankinnat sekä muut tarvittavat investoinnit. Starttirahalla ei kuitenkaan saa maksaa yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa tai muita henkilökohtaisia menoja.

On tärkeää huomioida, että starttiraha on vain yksi rahoitusmuoto toiminimelle. Yrittäjän kannattaa selvittää myös muita rahoitusvaihtoehtoja, kuten yrityslainoja ja joukkorahoitusta, jotta liiketoiminta saa parhaan mahdollisen alun.

Yrittäjän oman pääoman merkitys

Yrittäjän oman pääoman merkitys lainaa toiminimelle haettaessa on tärkeä tekijä, sillä se kertoo rahoituslaitoksille yrittäjän taloudellisesta sitoutumisesta omaan yritystoimintaansa. Oman pääoman määrä voi vaikuttaa lainan saantiin ja ehtoihin, joten on tärkeää ymmärtää sen rooli ja merkitys yrityksen rahoituksessa.

Oman pääoman määrällä tarkoitetaan yrittäjän itse sijoittamaa rahaa yritykseen. Tämä voi koostua esimerkiksi alkupääomasta, joka on käytetty yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan aloittamiseen, tai lisätystä pääomasta, joka on sijoitettu yritykseen myöhemmin. Oman pääoman määrä kertoo siitä, kuinka paljon yrittäjällä on omaa rahaa kiinni yritystoiminnassa ja miten suuri osa yrityksen varallisuudesta on yrittäjän itsensä omistamaa.

Oman pääoman merkitys lainahaussa

Oman pääoman määrällä on useita vaikutuksia toiminimen lainanhakuun. Ensinnäkin oman pääoman määrä voi vaikuttaa siihen, kuinka suuri lainasumma yritykselle voidaan myöntää. Mitä enemmän yrittäjällä on omaa pääomaa yrityksessä, sitä suuremman lainan hän saattaa teoriassa saada. Tämä johtuu siitä, että rahoituslaitokset näkevät oman pääoman määrän osoituksena yrittäjän taloudellisesta panostuksesta ja sitoutumisesta yritykseen.

Toiseksi, oman pääoman määrä voi vaikuttaa lainan korkoon ja ehtoihin. Yrittäjän suuri oman pääoman osuus yrityksen varallisuudesta voi toimia riskin pienentäjänä rahoituslaitoksen näkökulmasta, mikä voi johtaa edullisempiin lainaehtoihin. Rahoituslaitokset arvioivat yrityksen maksukykyä ja -halua monien eri tekijöiden perusteella, mutta yrittäjän oma panostus yritykseen on usein merkittävässä roolissa tässä arvioinnissa.

Oman pääoman kasvattaminen

Yrittäjän kannattaa pyrkiä kasvattamaan yrityksen oman pääoman määrää ajan mittaan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi sijoittamalla yrityksen tuottama voitto takaisin liiketoimintaan, mikä lisää yrityksen varallisuutta ja vahvistaa sen taloudellista pohjaa. Myös ulkopuolisten sijoittajien houkutteleminen yritykseen voi olla keino kasvattaa oman pääoman osuutta. Tämä voi parantaa yrityksen rahoitusasemaa ja helpottaa lainansaantia tulevaisuudessa.

Toiminimelle tarjolla olevat lainatyypit

Voit hakea lainaa toiminimelle muun muassa seuraavanlaisilla lainatyypeillä.

Yrityslaina ja tililuotot

Yrityslaina on yleinen ratkaisu toiminimille rahoituksen hankkimiseksi. Yrityslaina soveltuu hyvin esimerkiksi liiketoiminnan laajentamiseen, uusien laitteiden hankintaan tai markkinointiin. Yrityslainan etuna on joustava takaisinmaksuaika sekä usein kilpailukykyinen korko.

Tililuotto puolestaan tarjoaa toiminimelle joustavuutta rahan käyttöön ja antaa mahdollisuuden nostaa rahaa yrityksen tililtä tarpeen mukaan. Tililuottoa voi hyödyntää esimerkiksi kausivaihteluiden aiheuttamiin kassavirran muutoksiin.

Käyttöpääomalainat

Käyttöpääomalaina auttaa toiminimeä rahoittamaan päivittäisen liiketoiminnan kuluja, kuten palkkoja, vuokria ja materiaalihankintoja. Käyttöpääomalaina voi olla erityisen hyödyllinen silloin, kun yrityksen tulojen saaminen viivästyy tai kassavirta on epäsäännöllistä.

Investointilainat

Investointilaina on lainaa toiminimelle, joka harkitsee suurempien hankintojen tekemistä, kuten kiinteistön ostoa tai tuotantolaitteiden hankintaa. Investointilainan takaisinmaksuaika on usein pidempi kuin muissa lainatyypeissä, jotta yritys voi jakaa lainan takaisinmaksun useammalle vuodelle.

Vakuudettomat lainat

Vakuudeton laina ei vaadi yrityksen tai yrittäjän antamaan vakuuksia lainalle. Vakuudettoman lainan etuna on nopeampi hakuprosessi ja vähemmän byrokratiaa verrattuna vakuudellisiin lainoihin. Vakuudettomissa lainoissa korot voivat kuitenkin olla korkeammat riskin kasvun vuoksi, mutta on jokatapauksessa hyvä vaihtoehto, jos tarvitset nopeasti lainaa toiminimelle.

Vakuudelliset lainat

Vakuudellinen laina edellyttää vakuuksien antamista lainantarjoajalle. Vakuuksina voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistöjä, yrityksen laitteita tai yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Vakuudellisen lainan etuna on usein alhaisempi korko verrattuna vakuudettomiin lainoihin, mutta hakuprosessi voi olla vaativampi ja aikaa vievämpi, mutta jos tarvitset suurta lainaa toiminimelle, on tämä paras vaihtoehto.

Rahoituslaitokset ja lainantarjoajat toiminimelle

Lainaa toiminimelle tarjoavien palvelujen määrä ja laatu vaihtelevat rahoituslaitoksen mukaan. Tässä osiossa käsitellään neljää erilaista rahoituslaitosta: pankeista, rahoitusyhtiöistä, vertaislainapalveluista sekä joukkorahoituspalveluista.

Pankit

Perinteiset pankit ovat yleisin ja tunnetuin tapa hakea lainaa toiminimelle. Suomessa toimivia pankkeja ovat esimerkiksi Nordea, OP, Danske Bank ja S-Pankki. Ne tarjoavat erilaisia yrityslainoja kuten investointi- ja käyttöpääomalainoja, yleensä vakuudellisina. Pankkilainojen hakeminen edellyttää usein liiketoimintasuunnitelman laatimista sekä takausten tai vakuuksien esittämistä.

Rahoitusyhtiöt

Rahoitusyhtiöt ovat erikoistuneet yritysten rahoitukseen ja voivat tarjota monta erilaista lainaa toiminimille. Esimerkkejä rahoitusyhtiöistä ovat Finnvera, Business Finland ja Tekes. Rahoitusyhtiöt voivat tarjota esimerkiksi vakuudettomia lainoja tai joustavia rahoitusratkaisuja, kuten tililuottoja. Rahoitusyhtiöiden tarjoamissa lainoissa korot ja ehdot voivat vaihdella suurestikin.

Vertaislainapalvelut

Vertaislainapalvelut ovat kasvava rahoitusmuoto, jossa yksityishenkilöt ja yritykset voivat lainata rahaa toisilleen ilman perinteistä pankkia välissä. Tällaisia palveluita Suomessa tarjoaa esimerkiksi Fixura. Vertaislainapalvelujen kautta toiminimelle voi olla mahdollista saada vakuudetonta lainaa helpommin kuin perinteisiltä pankeilta, mutta korot saattavat olla korkeampia.

Joukkorahoituspalvelut

Joukkorahoituspalvelut ovat toinen uudenlainen tapa hakea rahoitusta toiminimelle. Joukkorahoituksessa yritys hakee rahoitusta laajalta joukolta sijoittajia, jotka voivat sijoittaa pieniäkin summia. Suomessa toimivia joukkorahoituspalveluita ovat esimerkiksi Invesdor ja Mesenaatti. Joukkorahoituksen etuna on se, että se voi tuoda mukanaan myös näkyvyyttä ja markkinointihyötyjä yritykselle.

Lainantarjoajien vertailu ja valinta kannattaa tehdä huolellisesti, sillä lainan ehdot, kuten korot ja takaisinmaksuajat, vaihtelevat eri rahoituslaitosten välillä. Lisäksi niiden vaatimat vakuudet tai takaajat sekä hakemusprosessi saattavat erota toisistaan.

Lainan hakeminen ja vaatimukset toiminimelle

Lainahakemuksen valmistelu

Kun haet lainaa toiminimellesi, on tärkeää valmistella lainahakemus huolellisesti. Tähän voi kuulua liiketoimintasuunnitelman laatiminen, rahoitustarpeen määrittäminen sekä takausten ja vakuuksien selvittäminen.

Liiketoimintasuunnitelma ja rahoitustarve

Toiminimen rahoitusta haettaessa lainantarjoajat edellyttävät usein selkeää ja hyvin laadittua liiketoimintasuunnitelmaa. Liiketoimintasuunnitelmassa tulisi kuvata yrityksen toiminta, markkinatilanne, kilpailijat, tuotteet ja palvelut, hinnoittelu- ja myyntistrategiat sekä muut keskeiset asiat. Lisäksi on tärkeää määritellä rahoitustarve ja perustella, mihin rahaa tarvitaan.

Luottotietojen merkitys

Yrityslainan saaminen toiminimelle edellyttää yleensä hyviä luottotietoja sekä yrittäjällä että yrityksellä. Lainantarjoajat tarkistavat luottotiedot hakuprosessin aikana ja arvioivat niiden perusteella yrityksen ja yrittäjän maksukykyä sekä luottoriskiä.

Takaukset ja vakuudet

Lainan saamiseksi toiminimelle voidaan vaatia takauksia tai vakuuksia. Vakuudellinen laina tarkoittaa, että lainalle annetaan jokin vakuus, kuten kiinteistö, koneet tai laitteet. Vakuudettoman lainan saaminen voi olla helpompaa ja nopeampaa, mutta yleensä korot ovat korkeammat kuin vakuudellisissa lainoissa. Takauksilla puolestaan tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi yrittäjä itse tai kolmas osapuoli sitoutuu maksamaan lainan takaisin, mikäli yritys ei pysty hoitamaan velvoitteitaan.

Toiminimelle myönnetyn lainan hallinta

Lainan takaisinmaksu ja ehdot

Toiminimelle myönnetty laina tulee maksaa takaisin sovitun aikataulun mukaisesti. Lainan takaisinmaksuehdot vaihtelevat lainantarjoajien välillä, mutta yleisesti ottaen ne sisältävät kuukausittaiset lyhennykset, korkokulut sekä mahdolliset muut lainaan liittyvät kulut. On tärkeää huolellisesti tutustua lainasopimuksen ehtoihin, jotta ymmärtää omat velvollisuutensa lainan takaisinmaksussa ja välttää ikävät yllätykset.

Maksuvaikeuksien ennakointi ja hallinta

Yrittäjän on hyvä olla valmistautunut maksuvaikeuksiin ja niiden ratkaisemiseen jo ennen lainan ottamista. Maksuvaikeuksien varalta kannattaa laatia suunnitelma toimenpiteistä, joilla pyritään turvaamaan yrityksen taloudellinen tilanne ja lainan takaisinmaksu. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kustannusten karsiminen, lisärahoituksen hankkiminen tai liiketoiminnan laajentaminen.

Mikäli maksuvaikeudet yllättävät, on tärkeää olla yhteydessä lainanantajaan mahdollisimman nopeasti ja keskustella tilanteesta avoimesti. Usein lainanantajat ovat valmiita neuvottelemaan maksujärjestelyistä, jotta yritys saa lisää aikaa taloutensa kuntoon saattamiseen.

Lainan uudelleenjärjestely ja neuvottelut

Yrityksen taloudellisen tilanteen muuttuessa voi olla tarpeen harkita lainan uudelleenjärjestelyä. Uudelleenjärjestelyllä tarkoitetaan usein lainan ehtojen muuttamista, kuten takaisinmaksuaikataulun pidentämistä tai korkokulujen alentamista. Lainan uudelleenjärjestely voi auttaa helpottamaan yrityksen rahavirtaa ja parantamaan sen maksukykyä.

Ennen neuvotteluihin ryhtymistä on hyvä laatia realistinen suunnitelma siitä, millaisilla ehdoilla yritys pystyy selviytymään lainan takaisinmaksusta. Lainaneuvotteluissa kannattaa korostaa yrityksen vahvuuksia ja potentiaalia, jotta lainanantaja näkee myös oman etunsa joustaa lainaehdoissa. Onnistuneet lainaneuvottelut voivat merkittävästi helpottaa yrityksen taloudellista tilannetta ja auttaa sen kehittymistä menestyvään suuntaan.

Usein kysytyt kysymykset

1. Mitkä ovat yleisimmät lainamuodot toiminimille?

Yleisimpiä lainamuotoja toiminimille ovat yrityslaina, tililuotto ja luottokortti. Yrityslaina on kertaluontoinen laina, joka maksetaan takaisin sovitun ajan kuluessa. Tililuotto puolestaan on joustava luotto, jossa yritys voi nostaa ja maksaa takaisin rahaa oman tarpeensa mukaan. Luottokortti tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tehdä ostoksia ja hyödyntää luoton ennalta sovittuun luottorajaan asti.

2. Miten toiminimi voi hakea lainaa?

Toiminimi voi hakea lainaa useiden eri palveluntarjoajien kautta, kuten pankkien, rahoitusyhtiöiden ja vertaislainapalveluiden avulla. Hakuprosessi alkaa yleensä verkkohakemuksella, jossa kerrotaan yrityksen perustiedot, haluttu lainasumma ja takaisinmaksuaika. Tämän jälkeen hakija saattaa joutua toimittamaan lisätietoja yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kuten tuloslaskelmia ja taseita.

3. Millaisia vakuuksia toiminimilainaan voi tarvita?

Vakuudet riippuvat lainantarjoajan vaatimuksista ja haetun lainan määrästä. Joissakin tapauksissa vakuudeksi voidaan hyväksyä yrityksen liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät, kuten koneet, laitteet tai kiinteistöt. Toisinaan vakuudeksi voidaan vaatia henkilökohtaista takausta, jolloin yrittäjä tai muu takaaja on vastuussa lainasta omalla henkilökohtaisella varallisuudellaan.

4. Miten toiminimilainan korko määritellään?

Kun haet lainaa toiminimelle, korko määritellään usein lainasumman, takaisinmaksuajan sekä yrityksen taloudellisen tilanteen perusteella. Korkeampi riski tai suurempi lainasumma voi johtaa korkeampaan korkoon. Vertailemalla eri lainantarjoajien ehtoja ja korkoja voit löytää itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

5. Voiko toiminimi saada lainaa ilman vakuuksia?

Kyllä, toiminimi voi saada lainaa ilman vakuuksia, mutta nämä lainat voivat olla kalliimpia kuin vakuudelliset lainat. Lainanmyöntäjät saattavat pyytää korkeampaa korkoa ja lyhyempää takaisinmaksuaikaa kompensoimaan lisääntynyttä riskiään.

6. Voiko toiminimi hakea yritystukia tai -avustuksia lainan sijaan?

Kyllä, toiminimille on tarjolla erilaisia tukia ja avustuksia esimerkiksi investointeihin, kehittämishankkeisiin tai kansainvälisen liiketoiminnan aloittamiseen. Tukea voi hakea esimerkiksi Business Finlandilta, ELY-keskuksilta tai Leader-ryhmiltä. Hakuprosessi vaihtelee eri tukiorganisaatioiden välillä ja apurahoja kannattaakin harkita ennenkö hakeaa lainaa toiminimelle.

7. Miten lainahakemus vaikuttaa yrityksen luottotietoihin?

Lainahakemuksen tekeminen ei yleensä vaikuta yrityksen luottotietoihin, sillä se ei merkitse sitä, että yritys olisi ottanut lainaa. Mikäli yritys saa lainan ja hoitaa sen takaisinmaksun sovitusti, se voi jopa parantaa yrityksen luottokelpoisuutta.

8. Miten toiminimilainoja maksetaan takaisin?

Kun olet hakenut lainaa toiminimelle, laina maksetaan takaisin lainasopimuksessa sovitun aikataulun mukaisesti. Takaisinmaksu voi tapahtua kuukausierissä tai yhdessä suorituksessa, ja se sisältää sekä lainapääoman että koron osuuden. Joissakin tapauksissa on mahdollista neuvotella joustavasta takaisinmaksusta, esimerkiksi sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa.

9. Voiko toiminimi saada lainaa ulkomailta?

Kyllä, toiminimi voi hakea lainaa myös ulkomaisilta rahoituslaitoksilta tai pankeilta. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto, mikäli kotimainen rahoitus ei ole saatavilla tai sopivaa. Ulkomaisten lainojen hakuprosessi vaihtelee eri maiden ja lainantarjoajien välillä, ja hakijan on hyvä huomioida mahdolliset valuuttakurssiriskit ja lisäkulut.

10. Mitä tapahtuu, jos toiminimi ei pysty maksamaan lainaa takaisin?

Mikäli toiminimi ei pysty maksamaan lainaa takaisin sovitussa aikataulussa, kannattaa ottaa yhteyttä lainanmyöntäjään ja neuvotella uudesta maksusuunnitelmasta. Jos maksuongelmat jatkuvat eikä sopimukseen päästä, lainanmyöntäjällä on oikeus periä saatavansa vakuuksien tai takauksen kautta. Pahimmassa tapauksessa yrittäjän henkilökohtainen varallisuus voi olla vaarassa.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *