Lainaa Osakeyhtiölle

14 min luku

Osakeyhtiön lainan tarkoitus

Osakeyhtiölle otettavan lainan tarkoituksena on tukea yrityksen toimintaa, kasvua ja kehitystä. Lainan avulla voidaan kattaa erilaisia rahoitustarpeita, joihin yrityksen omat varat eivät riitä tai joissa ulkopuolisen rahoituksen käyttö on taloudellisesti järkevämpää. Osakeyhtiön lainan tarkoitus voi vaihdella yrityksen tarpeiden ja tilanteen mukaan, mutta yleisimpiä käyttötarkoituksia ovat:

Käyttöpääoma ja kassavirta

Yrityksen käyttöpääoman ja kassavirran rahoittaminen on yksi yleisimmistä syistä hakea lainaa osakeyhtiölle. Käyttöpääoma kattaa yrityksen päivittäiset menot, kuten palkat, vuokrat, ostot ja muut juoksevat kulut. Laina voi auttaa tasaamaan yrityksen kassavirtaa esimerkiksi silloin, kun saatavien maksu viivästyy tai kun yritys investoi uusiin projekteihin.

Investoinnit ja laajentuminen

Osakeyhtiölle myönnettävä laina voi olla merkittävä tekijä yrityksen investointien ja laajentumisen rahoituksessa. Investoinnit voivat liittyä esimerkiksi uuden teknologian hankintaan, tuotekehitykseen tai markkinointiin. Laajentuminen puolestaan voi tarkoittaa toiminnan laajentamista uusille markkinoille tai maantieteellisille alueille, uusien toimitilojen hankkimista tai henkilöstön lisäämistä.

Yrityskaupat ja yrityksen ostaminen

Lainaa osakeyhtiölle voidaan myös hakea yrityskauppojen tai yritysten ostamisen rahoittamiseksi. Yrityskauppa voi olla esimerkiksi kilpailijan, alihankkijan tai muun alan toimijan hankkiminen. Yrityksen ostaminen puolestaan voi liittyä esimerkiksi sukupolvenvaihdokseen tai siihen, että yrittäjä haluaa siirtyä muihin tehtäviin ja myydä yrityksensä.

Osakeyhtiön lainan tarkoitus on siis monipuolinen ja kattaa erilaisia rahoitustarpeita yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Lainaa hakiessa on tärkeää määritellä selkeästi lainan käyttötarkoitus ja perustella, miksi juuri kyseinen rahoitusmuoto on sopivin yrityksen tarpeisiin. Näin rahoituslaitokset voivat paremmin arvioida lainanhakijan maksukykyä ja tarjota sopivia lainaratkaisuja.

Lainatyypit osakeyhtiölle

Osakeyhtiöille on tarjolla useita erilaisia lainatyyppejä kuten myös toiminimille, jotka voidaan luokitella esimerkiksi niiden lähteen, vakuuksien tai käyttötarkoituksen mukaan. Näitä eri lainatyyppejä tarkastelemalla yritys voi löytää parhaiten omaan tilanteeseensa ja tarpeisiinsa sopivan rahoitusmuodon. Tässä osiossa syvennymme erilaisiin lainatyyppeihin, joita osakeyhtiö voi hakea.

Pankkilainat ja yritysluotot

Perinteisin tapa hankkia lainaa osakeyhtiölle on ottaa pankkilaina tai yritysluotto. Pankkilainoja myöntävät suurimmat kotimaiset ja ulkomaiset pankit, ja ne ovat yleensä pitkäaikaisia lainoja, joiden korko ja ehdot määritellään hakemuksen ja neuvottelujen perusteella. Yritysluotto puolestaan on joustava rahoitusmuoto, joka antaa yritykselle mahdollisuuden nostaa tarvitsemansa summa luottorajan puitteissa. Yritysluoton korko on usein korkeampi kuin pankkilainan, mutta se tarjoaa enemmän joustoa lyhennyksissä ja takaisinmaksussa.

Vakuudelliset ja vakuudettomat lainat

Osakeyhtiön lainoja voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: vakuudellisiin ja vakuudettomiin lainoihin. Vakuudellisessa lainassa yritys antaa lainanantajalle pantin, joka voi olla esimerkiksi kiinteistö, koneet tai muu omaisuus. Pantti toimii turvana sille, että yritys maksaa lainan takaisin sovitun aikataulun mukaisesti. Vakuudettomissa lainoissa ei vaadita panttia, mutta niiden korko on usein korkeampi kuin vakuudellisten lainojen. Vakuudettomien lainojen myöntäminen perustuu yleensä yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja luottokelpoisuuteen.

Vertaislainat ja joukkorahoitus

Viime vuosina osakeyhtiöille on tullut tarjolle uusia rahoitusmuotoja, kuten vertaislainat ja joukkorahoitus. Vertaislaina tarkoittaa sitä, että yritys hakee lainaa joltakin yksityishenkilöltä tai muulta yritykseltä, joka haluaa sijoittaa rahansa yrityksen toimintaan. Vertaislainapalvelut toimivat yleensä verkossa, ja ne välittävät lainoja hakijoiden ja sijoittajien välillä. Joukkorahoitus puolestaan on rahoitusmuoto, jossa yritys kerää pääomaa suurelta joukolta ihmisiä, jotka haluavat tukea yrityksen toimintaa tai investoida sen kasvuun. Joukkorahoitusta voi olla esimerkiksi osakepohjaista, velkapohjaista tai lahjoituspohjaista.

Osakeyhtiön kannattaa vertailla erilaisia lainatyyppejä ja niiden ehtoja sekä kustannuksia keskenään löytääkseen parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivan vaihtoehdon. Lainan hakeminen vaatii huolellista valmistautumista, sillä yrityksen tulee pystyä esittämään vakuuttava liiketoimintasuunnitelma ja taloudelliset tiedot lainanantajalle. On myös tärkeää huomioida, että lainanantajien välinen kilpailu voi johtaa parempiin ehtoihin ja korkoihin, joten lainatarjouksia kannattaa pyytää useammalta taholta ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Lainanhaku ja hakemusprosessi

Lainan hakeminen osakeyhtiölle on prosessi, johon liittyy useita vaiheita ja tärkeitä seikkoja, jotka yrityksen tulee huomioida. Tämä osio käsittelee lainanhakuprosessia, sen eri vaiheita, vaatimuksia ja kriteereitä sekä tarvittavia asiakirjoja ja liitteitä.

Vaatimukset ja kriteerit

Ennen kuin haet lainaa osakeyhtiölle, tulee yhtiön varmistaa, että se täyttää rahoituslaitoksen asettamat vaatimukset ja kriteerit. Yleisiä vaatimuksia ovat mm. yrityksen taloudellinen tilanne, historiallinen taloudellinen suorituskyky, luottotiedot sekä liiketoiminnan kestävyys ja kasvunäkymät.

Yrityksen tulisi olla valmis esittämään ainakin seuraavat tiedot:

 • Yrityksen perustiedot: nimi, y-tunnus, toimiala ja perustamisvuosi
 • Tilinpäätösaineisto viimeiseltä 1-3 vuodelta (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot)
 • Yrityksen nykyinen rahoitussuunnitelma ja budjetti
 • Selvitys lainan käyttötarkoituksesta
 • Yrityksen omistajien ja hallituksen jäsenten tiedot

Tarvittavat asiakirjat ja liitteet

Lainahakemuksen yhteydessä yrityksen tulee toimittaa rahoituslaitokselle tarvittavat asiakirjat ja liitteet. Nämä voivat vaihdella hieman eri rahoituslaitosten välillä, mutta yleisesti ottaen tarvittavat dokumentit kun haet lainaa osakeyhtiölle ovat:

 • Viimeisin tilinpäätös ja tuloslaskelma
 • Yrityksen tase ja mahdolliset vakuudet
 • Yrityksen maksuhistoria ja luottotiedot
 • Yrityksen liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma
 • Mahdollisia muita dokumentteja, kuten investointisuunnitelma tai liiketoiminnan kasvuennusteet, jos ne liittyvät lainan käyttötarkoitukseen

Lainapäätös ja neuvottelut

Kun yritys on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja täyttää rahoituslaitoksen vaatimukset, seuraa lainapäätöksen odottaminen. Lainapäätöksessä rahoituslaitos ilmoittaa, onko lainaa osakeyhtiölle myönnetty vai hylätty, ja millä ehdoilla. Mikäli laina on myönnetty, yrityksen tulee neuvotella sopimus rahoituslaitoksen kanssa.

Neuvotteluissa käsitellään muun muassa seuraavia asioita:

 • Lainan määrä ja ehdot
 • Korko ja lainan maksuaika
 • Mahdolliset vakuudet tai takaukset
 • Lyhennysohjelma ja mahdolliset lyhennysvapaat kaudet
 • Ylimääräisten lyhennysten mahdollisuus ja ennenaikaisen takaisinmaksun ehdot

On tärkeää huolella tutustua lainasopimuksen ehtoihin ennen allekirjoittamista ja tarvittaessa konsultoida asiantuntijaa, jotta yritys varmistaa sopivan rahoitusratkaisun löytymisen.

Lainan takaisinmaksu ja kustannukset osakeyhtiölle

Osakeyhtiön ottaessa lainaa on tärkeää ymmärtää lainan takaisinmaksuun liittyvät ehdot ja kustannukset. Tämä auttaa yritystä suunnittelemaan talouttaan paremmin ja välttämään mahdolliset ongelmat lainan takaisinmaksussa. Käymme tässä osiossa läpi eri tekijöitä, joita lainan takaisinmaksuun ja kustannuksiin liittyy.

Korko ja maksuaika

Korko on rahoituslaitoksen perimä hinta lainasta, joka maksetaan lainan pääoman päälle. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä korko pysyy samana koko laina-ajan, kun taas vaihtuva korko määräytyy markkinakorkojen mukaan ja voi muuttua laina-aikana. Osakeyhtiön kannattaa vertailla eri lainatarjouksia ja niiden korkoja sekä arvioida, kumpi korkotyyppi sopii parhaiten yrityksen tarpeisiin ja riskinsietokykyyn.

Maksuaika eli laina-aika on ajanjakso, jonka kuluessa laina tulee maksaa takaisin. Maksuaika voi vaihdella lyhyestä, esimerkiksi muutamasta kuukaudesta, jopa useisiin vuosiin. Maksuajan pituus vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin ja kuukausittain maksettaviin eriin. Pidempi maksuaika pienentää kuukausieriä, mutta saattaa johtaa suurempiin kokonaiskustannuksiin koron kertyessä pidemmältä ajalta.

Lyhennysvapaudet ja maksuohjelman muutokset

Joissakin tapauksissa osakeyhtiö saattaa tarvita lyhennysvapaita eli aikoja, jolloin lainan pääomaa ei tarvitse lyhentää. Lyhennysvapaat voivat auttaa yritystä selviämään tilapäisistä rahoituskriiseistä tai investointien rahoittamisesta. Lainasopimuksessa kannattaa tarkistaa, onko lyhennysvapaita mahdollista saada ja millaisin ehdoin.

Maksuohjelman muutokset ovat toinen asia, jota tulisi harkita hakiessasi lainaa osakeyhtiölle. Jos yrityksen taloudellinen tilanne muuttuu merkittävästi, se saattaa haluta neuvotella uuden maksuohjelman rahoituslaitoksen kanssa. Esimerkiksi maksuaikaa voidaan pidentää tai lyhentää, tai kuukausittaisia lyhennyksiä voidaan muuttaa. Tällaiset muutokset voivat vaikuttaa lainan kokonaiskustannuksiin.

Ylimääräiset lyhennykset ja ennenaikainen takaisinmaksu

Osakeyhtiö voi halutessaan tehdä ylimääräisiä lyhennyksiä eli maksaa lainaa takaisin nopeammin kuin alkuperäisessä maksuohjelmassa on sovittu. Ylimääräiset lyhennykset voivat pienentää lainan kokonaiskustannuksia, koska korkoa kertyy lyhyemmältä ajalta. On kuitenkin tärkeää tarkistaa lainasopimuksesta, onko ylimääräisten lyhennysten tekeminen mahdollista ja aiheutuuko niistä lisäkuluja.

Ennenaikainen takaisinmaksu tarkoittaa, että osakeyhtiö maksaa koko lainan pois ennen kuin alkuperäinen maksuaika on päättynyt. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto yritykselle, jos se haluaa vähentää korkokustannuksiaan tai vapauttaa vakuuksia muuhun käyttöön. Lainasopimuksessa tulisi kuitenkin selvittää, onko ennenaikainen takaisinmaksu mahdollista ja aiheutuuko siitä mahdollisesti lisäkuluja, kuten ennenaikaisen takaisinmaksun palkkiota.

Yhteenvetona voidaan todeta, että osakeyhtiön lainan takaisinmaksuun ja kustannuksiin liittyvät tekijät ovat moninaiset. Yrityksen on tärkeää huomioida nämä seikat lainanhakuprosessissa ja valita sellainen lainatarjous ja sopimus, joka parhaiten vastaa sen tarpeita ja taloudellista tilannetta.

Lainantarjoajat ja rahoituslaitokset osakeyhtiölle

Tässä artikkelin osassa käsitellään lainantarjoajia ja rahoituslaitoksia, jotka ovat keskeisiä osakeyhtiön lainanhankintaprosessissa ja tarjoavat lainaa osakeyhtiölle. Osakeyhtiölle tarjolla olevien lainantarjoajien ja rahoituslaitosten valikoima on laaja, ja niiden joukosta löytyy monia erilaisia vaihtoehtoja yrityksen tarpeiden mukaan. Tarkastelemme tässä yksityiskohtaisesti perinteisiä pankkeja, rahoitusyhtiöitä ja erikoistuneita lainanantajia sekä vertailu- ja kilpailutusmahdollisuuksia.

Perinteiset pankit

Perinteiset pankit ovat yleisimpiä ja tunnetuimpia rahoittajia, jotka tarjoavat lainaa osakeyhtiöille. Ne tarjoavat monenlaisia rahoitusratkaisuja, kuten pankkilainoja, yritysluottoja ja investointirahoitusta. Pankit ovat usein ensimmäinen paikka, johon osakeyhtiöt kääntyvät lainaa hakiessaan.

Perinteisten pankkien etuna on niiden vakiintunut asema markkinoilla sekä laaja palveluvalikoima. Lisäksi pankit tarjoavat usein muitakin palveluita yrityksille, kuten tilit, kortit ja maksuliikennepalvelut. Pankkien haittapuolena voi olla tiukemmat lainakriteerit ja vaatimukset sekä hitaampi hakuprosessi verrattuna muihin rahoituslaitoksiin.

Rahoitusyhtiöt ja erikoistuneet lainanantajat

Rahoitusyhtiöt ja erikoistuneet lainanantajat ovat toinen vaihtoehto, kun etsii lainaa osakeyhtiölle. Nämä rahoituslaitokset keskittyvät nimenomaan yrityslainojen tarjoamiseen ja voivat siksi tarjota kohdennettuja rahoitusratkaisuja yrityksen tarpeisiin.

Erikoistuneiden lainanantajien etuna on usein joustavampi hakuprosessi sekä mahdollisuus räätälöidä lainaehtoja paremmin yrityksen tilanteeseen sopiviksi. Myös vakuudettomien lainojen saaminen voi olla helpompaa erikoistuneilta lainanantajilta kuin perinteisiltä pankeilta. Toisaalta niiden tarjoamat korot voivat olla korkeampia ja palveluvalikoima suppeampi kuin perinteisillä pankeilla.

Vertailu ja kilpailutus

Lainantarjoajien ja rahoituslaitosten vertailu ja kilpailuttaminen on tärkeää, kun haet lainaa osakeyhtiölle. Vertailemalla eri lainantarjoajien ehtoja, korkoja ja palveluita yritys voi löytää itselleen parhaiten sopivan rahoitusratkaisun.

Vertailuun ja kilpailuttamiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä se voi säästää yritykselle merkittävästi rahaa lainan kuluissa pitkällä aikavälillä. Vertailussa on hyvä ottaa huomioon muun muassa lainan korko, maksuaika, vakuusvaatimukset, mahdolliset lisäkulut sekä lainan tarjoajan kokemus ja luotettavuus.

Erilaiset vertailupalvelut ja -sivustot voivat auttaa osakeyhtiötä vertailemaan eri lainantarjoajia ja rahoituslaitoksia keskenään. Ne antavat usein yleiskuvan tarjolla olevista vaihtoehdoista ja voivat auttaa löytämään sopivan rahoituslaitoksen yrityksen tarpeisiin.

Usein kysytyt kysymykset

Miten yrityslaina haetaan osakeyhtiölle?

Yrityslainan hakeminen osakeyhtiölle alkaa usein liiketoimintasuunnitelman ja rahoitustarpeen määrittämisellä. Tämän jälkeen voit vertailla eri lainantarjoajia ja heidän tarjoamiaan ehtoja. Lainahakemuksen tekeminen tapahtuu tyypillisesti verkossa, jossa täytät tarvittavat tiedot yrityksestäsi, omistajista ja taloustilanteesta. Hakemuksen käsittelyaika vaihtelee lainantarjoajittain, mutta saat yleensä vastauksen muutamassa päivässä.

Mitkä ovat yleisimmät vaatimukset yrityslainan saamiseksi osakeyhtiölle?

Yrityslainan saaminen osakeyhtiölle edellyttää usein ainakin seuraavia asioita: 1) Yritys on rekisteröity Suomessa ja sillä on voimassa oleva Y-tunnus. 2) Yrityksellä on riittävästi liikevaihtoa ja kannattavuutta takaisinmaksukyvyn varmistamiseksi. 3) Yrityksen johto ja omistajat ovat luottokelpoisia eivätkä ole maksuhäiriöisiä. 4) Yrityksellä on selkeä liiketoimintasuunnitelma ja rahoitustarpeen perustelu.

Kuinka paljon osakeyhtiö voi saada lainaa?

Osakeyhtiön lainasumma riippuu useista tekijöistä, kuten yrityksen taloudellisesta tilanteesta, rahoitustarpeesta ja lainantarjoajan riskiarvioista. Lainasummat vaihtelevat tyypillisesti muutamasta tuhannesta eurosta jopa miljooniin euroihin. Tarkka lainasumma selviää usein vasta hakemuksen jättämisen jälkeen.

Millaisia korkoja ja kuluja yrityslainaan liittyy?

Yrityslainan korko ja kulut vaihtelevat lainantarjoajien välillä ja ne määräytyvät muun muassa yrityksen taloustilanteen, lainan määrän ja takaisinmaksuajan perusteella. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuva, ja siihen lisätään usein avaus- ja hoitokuluja. On tärkeää vertailla eri lainatarjouksia huolellisesti löytääksesi parhaan ratkaisun yrityksellesi.

Tarvitaanko yrityslainalle vakuuksia tai takaajia?

Vakuuksien ja takaajien tarve riippuu lainantarjoajasta ja lainan määrästä. Perinteiset pankit saattavat vaatia vakuuksia, kuten kiinteistöjä tai yrityksen omaisuutta, kun taas jotkut rahoitusyhtiöt voivat myöntää vakuudettomia lainoja. Takaajaksi voi asettua esimerkiksi yrityksen omistaja, joka sitoutuu vastaamaan lainasta henkilökohtaisesti, mikäli yritys ei pysty hoitamaan velvoitteitaan.

Voiko osakeyhtiö saada lainaa ilman liiketoimintahistoriaa?

Uudet osakeyhtiöt voivat saada lainaa, mutta se voi olla haastavampaa kuin jo toimiville yrityksille. Lainantarjoajat arvioivat hakijan taloudellista tilannetta ja takaisinmaksukykyä, joten uuden yrityksen on todistettava rahoitustarpeensa ja liiketoimintamallinsa kannattavuus esimerkiksi hyvän liiketoimintasuunnitelman avulla.

Kuinka nopeasti osakeyhtiö voi saada lainapäätöksen?

Lainapäätöksen saaminen vaihtelee eri lainantarjoajien välillä. Perinteiset pankit saattavat käsitellä hakemuksia useita viikkoja, kun taas rahoitusyhtiöt ja vertaislainapalvelut voivat antaa päätöksen jopa muutamassa päivässä. Nopeimmissa tapauksissa lainapäätös ja rahojen siirto yrityksen tilille voi tapahtua vain muutamassa arkipäivässä.

Voiko osakeyhtiön lainaa käyttää mihin tahansa tarkoitukseen?

Yrityslaina on tarkoitettu yrityksen tarpeisiin, kuten investointeihin, käyttöpääomaan tai kasvun rahoittamiseen. Lainan käyttötarkoitus tulee yleensä ilmoittaa hakemuksessa, ja lainantarjoaja varmistaa, että rahat käytetään sovittuun tarkoitukseen. Lainaa ei tulisi käyttää yrityksen omistajien henkilökohtaisiin menoihin.

Miten osakeyhtiön lainaa lyhennetään?

Osakeyhtiön lainan lyhentäminen tapahtuu tyypillisesti kuukausittain erissä, jotka sisältävät sekä lainan pääoman että koron. Maksuaikataulu ja -summa sovitaan lainasopimuksessa. Joissain tapauksissa on mahdollista sopia myös joustavammasta takaisinmaksusta, esimerkiksi kausivaihteluiden mukaan.

Miten osakeyhtiö voi parantaa mahdollisuuksiaan saada lainaa?

Osakeyhtiön lainansaantimahdollisuuksia voi parantaa seuraavilla tavoilla: 1) Laadi selkeä ja realistinen liiketoimintasuunnitelma. 2) Varmista yrityksen talouden hyvä hallinta ja kannattavuus. 3) Pidä yrityksen luottotiedot kunnossa. 4) Valmistele hakemus huolellisesti ja täytä kaikki vaaditut tiedot. 5) Vertaile eri lainantarjoajien ehtoja ja valitse sopivin ratkaisu yrityksellesi.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *