Laskurahoitus yritykselle

Kattava opas kaikkiin kysymyksiisi laskurahoituksesta – Rahoitusvaihtoehdot, toimintaperiaatteet ja parhaat käytännöt

24 min luku

Johdanto yrityksen laskurahoitukseen

Laskurahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys saa välitöntä käteistä myyntisaataviensa perusteella. Tämän artikkelin kohdassa I käsitellään laskurahoituksen määritelmää, historiaa, taustaa sekä sitä, kenelle tämä rahoitusmuoto sopii parhaiten.

A. Laskurahoituksen määritelmä

Laskurahoitus tarkoittaa menetelmää, jossa yritys myy sen myyntisaatavat kolmannelle osapuolelle, eli rahoituslaitokselle, saadakseen nopeasti likviditeettiä. Rahoituslaitos maksaa yritykselle suuren osan saatavien kokonaisarvosta ja pitää pienen osan vakuutena mahdollisista luottotappioista ja käsittelykuluista. Kun asiakas maksaa laskun eräpäivänä rahoituslaitokselle, rahoittaja palauttaa tämän vakuuden yritykselle vähennettynä aiemmin mainituilla kuluilla. Jos tarvitset yrityslainaa ilman vakuuksia, katso täältä.

B. Laskurahoituksen historia ja tausta

Laskurahoituksen juuret ulottuvat pitkälle historiassa, aina varhaiseen kaupankäyntiin asti. Yksi ensimmäisistä esimerkeistä löytyy muinaisesta Mesopotamiasta, jossa tavaranmyyjät saattoivat saada rahoitusta kauppasopimuksissaan. Laskurahoituksen kehitys on kulkenut käsi kädessä globaalin kaupankäynnin ja yritystoiminnan kanssa, joten se on sopeutunut uusiin taloudellisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin.

Moderni laskurahoitus on mukautunut monenlaisten yritysten ja rahoituslaitosten vaatimuksiin tarjoamalla joustavia rahoitusratkaisuja ja sopimusehtoja. Teknologian kehityksen myötä laskurahoituksesta on tullut helposti saatavilla olevaa ja yleisesti hyväksyttävää myös pienemmille, innovatiivisille yrityksille.

C. Kenelle laskurahoitus sopii?

Laskurahoitus soveltuu hyvin erikokoisille ja toimialoilla toimiville yrityksille, jotka haluavat parantaa kassavirtaaan ilman pitkäaikaisten velkasitoumusten ottamista. Se voi olla erityisen houkutteleva vaihtoehto aloitteleville yrityksille, jotka eivät vielä ole saavuttaneet vakaata kannattavuutta tai joilla ei ole pääsyä perinteiseen pankkirahoitukseen.

Toisaalta myös kokeneet ja kannattavat yritykset voivat hyödyntää laskurahoitusta kassanhallinnan tehostamiseksi, kasvun rahoittamiseksi tai sopimusteiden toteuttamiseksi. Yrityksen tulee kuitenkin arvioida omat tarpeensa ja tilanteensa huolellisesti päättäessään, onko laskurahoitus paras vaihtoehto sen hetkiseen rahoitustarpeeseen.

Laskurahoituksen perusteet

Laskurahoituksen perusajatuksena on myyntisaatavien myyminen rahoituslaitokselle. Tässä osiossa käsitellään myyntisaatavien ostoa ja myyntihintaa, miten laskurahoitus eroaa muista rahoitusmuodoista ja vertailua lainoihin ja luottolimiitteihin.

Myyntisaatavien myynti rahoituslaitokselle

Myyntisaatavilla tarkoitetaan yrityksen asiakkaaltaan saamaa määrää laskutettujen tuotteiden tai palveluiden myynnistä. Laskurahoituksessa yritys myy näitä saatavia rahoituslaitokselle, joka maksaa niistä ennalta sovitun osuuden heti saataviensa oston yhteydessä.

Saatavien osto ja myyntihinta

Rahoituslaitos ostaa yrityksen myyntisaatavan tietyllä hinnalla, joka riippuu useista tekijöistä, kuten saatavan erääntyneisyydestä, asiakkaan maksuvalmiudesta ja yrityksen toimialasta. Saataville maksettava hinta on tyypillisesti hieman pienempi kuin saatavan nimellisarvo. Erotusta kutsutaan diskonttoksi, ja se kattaa rahoituslaitoksen ottaman riskin saatavan perimisessä ja laskurahoituksen kustannukset, kuten korot ja palkkiot.

Rahoitusmarginaali ja kriteerit

Rahoitusmarginaali on prosenttiosuus, jonka rahoituslaitos pidättää saatavien ostohinnasta kattaakseen riskit, kulut ja tuottonsa. Marginaali vaihtelee eri rahoittajien ja saatavien välillä. Tyypillisesti yritysten luottokelpoisuus, asiakkaiden luottokelpoisuus, toimiala ja myyntisaatavien volyymi vaikuttavat rahoitusmarginaalin suuruuteen.

Miten laskurahoitus eroaa muista rahoitusmuodoista?

Laskurahoitus eroaa monista muista yritysrahoituksen muodoista siinä, että se perustuu olemassa oleviin myyntisaataviin eikä yrityksen tulevaisuuden tuloihin tai takaisinmaksukykyyn. Tämä tekee siitä usein sopivan vaihtoehdon nopeaan kassavirran parantumiseen ja joustavaan rahankäyttöön yritystoiminnan tarpeiden mukaan.)

Vertailu lainoihin ja luottolimiitteihin

Toisin kuin perinteiset lainat tai luottolimiitit, laskurahoituksessa yritys ei velkaannu lisää eikä tarvitse antaa vakuuksia. Yritys saa rahaa heti omien saataviensa perusteella eikä ole sidottu pitkäaikaisiin takaisinmaksuaikatauluihin tai korkeisiin korkotasoihin. Luottolimiiteissä taas yrityksen tulee maksaa jatkuvasti kuluja käyttämättömästäkin limiitistä, kun taas laskurahoituksessa yritys maksaa vain niistä saatavista, jotka on myynyt rahoituslaitokselle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että laskurahoitus tarjoaa nopean ja joustavan ratkaisun yritysten kassavirran parantamiseen perustuen olemassa oleviin saataviin ilman lisävelkaantumista tai vakuusvaatimuksia. Se sopii erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat lyhytaikaista ja nopeaa rahoitusta ilman pitkiä sitoumuksia tai monimutkaisia hakuprosesseja.

Laskurahoituksen hyödyt ja haitat

Laskurahoituksen avulla yritykset voivat saada rahoitusta nopeasti ilman, että heidän tarvitsee odottaa asiakkaittensa maksavan laskujaan. Tässä osiossa keskitymme laskurahoituksen hyötyihin ja haittoihin.

A. Laskurahoituksen keskeiset hyödyt

1. Nopea käteinen kassaan

Laskurahoitus auttaa yritystä saamaan rahaa nopeasti kassaan, mikä on erityisen tärkeää silloin, kun yrityksen likviditeetti on heikko tai se tarvitsee kipeästi investointeja. Rahoituslaitoksen kanssa tehty sopimus voi mahdollistaa saatavien myynnin jopa samana päivänä niiden syntymisestä.

2. Mahdollisuus kasvulle ja investoinneille

Kun yritys saa rahaa nopeasti kassaan, se pystyy paremmin panostamaan kasvuun ja investointeihin. Esimerkiksi uuden henkilöstön palkkaaminen, laiteinvestoinnit tai markkinointikampanjat ovat helpompia toteuttaa, kun varoja ei tarvitse odottaa pitkään aikaan.

3. Riskien hallinta

Laskurahoituksen avulla yritys voi hallita paremmin kassavirtaan liittyviä riskejä. Esimerkiksi huonosta maksukyvystä kärsivien asiakkaiden riski pienenee, kun myyntisaatavat myydään rahoituslaitokselle. Lisäksi monissa laskurahoitussopimuksissa rahoituspalveluntarjoaja voi ottaa vastuun saatavien perinnästä.

B. Laskurahoituksen mahdolliset haitat

1. Kulut ja korot

Laskurahoitus ei ole ilmaista, ja siitä aiheutuu kuluja kuten rahoitusmarginaaleja, palkkioita ja muita kustannuksia. Näiden kulujen suuruus vaihtelee eri rahoituslaitosten välillä, joten on tärkeää vertailla eri tarjouksia ennen päätöksen tekemistä.

2. Petostapaukset ja riskit

Vaikka laskurahoituksen avulla yrityksen riskit saattavat pienentyä, siihen liittyy myös petosriski. Yrityksen tulee olla varovainen valitessaan rahoituspalveluntarjoajaa ja huolehtia siitä, että sopimuksen ehdot ovat selkeät ja ymmärrettävät.

Laskurahoituksen käytössä tulee punnita hyötyjen ja haittojen suhdetta yrityksen tarpeisiin nähden. Nopea kassavirta voi olla tervetullut etu, mutta kustannukset ja mahdolliset riskit on otettava huomioon. Eri rahoituslaitosten vertailu on keskeistä löytää sopivin laskurahoituksen tarjoaja omaan tilanteeseen.

Laskurahoituksen hakuprosessi ja kustannukset

Laskurahoituksen hakuprosessi on yksi tärkeimmistä vaiheista yrityksen laskurahoituksen saamisessa. Se sisältää useita askelia, jotka on tarkasteltava huolellisesti, jotta yritys voi nauttia laskurahoituksen monista eduista.

A. Hakuprosessin vaiheet

1. Tarvittavat tiedot ja dokumentit

Yrityksen on toimitettava erilaisia tietoja ja asiakirjoja laskurahoituspalvelun tarjoajalle. Nämä voivat sisältää:

 • Yrityksen perustiedot,
 • Yrityksen viimeisimmät tilinpäätökset ja veroilmoitukset,
 • Myyntisaatavien luettelo (kuten myyntilaskut), ja
 • Mahdolliset muut liiketoimintaan liittyvät tiedot.

Nämä tiedot edesauttavat rahoituksen tarjoajan tekemään päätöksen laskurahoitushakemuksesi hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä arvioimaan saataviin liittyviä riskejä.

2. Päätösprosessi ja rahoituksen saaminen

Faktorointiyritys tarkastelee saatavien laadun ja yrityksen luottokelpoisuuden ennen laskurahoituksen myöntämistä. Tämä prosessi kestää yleensä muutamasta päivästä jopa pariin viikkoon, riippuen rahoituslaitoksen tehokkuudesta ja käsittelyajoista. Onnistuneen hakemuksen jälkeen maksetaan suurin osa saatavien arvosta (esimerkiksi 70-90%) yrityksen pankkitilille lyhyellä aikavälillä. Loput summa maksetaan, kun velallinen maksaa laskun laskurahoituspalvelun tarjoajalle.

B. Näin arvioidaan kustannukset laskurahoitukseen osallistumisesta

Laskurahoituksen kustannukset vaihtelevat eri rahoituslaitosten ja sopimusehtojen mukaan. Yritysten on otettava huomioon seuraavat tekijät arvioidessaan mahdollisia kustannuksia:

1. Korot, palkkiot ja muut kulut

Laskurahoituksen palveluntarjoaja voi periä erilaisia kuluja ja maksuja, kuten:

 • Korko: Yrityksiltä peritään korkoa saatavien rahamäärän käytöstä. Korkoprosentti määritellään yleensä prime-koron mukaisesti tai perustuu markkinaolosuhteisiin ja rahoitusyhtiön arvioon yrityksen luottokelpoisuudesta.
 • Palkkiot: Palveluntarjoajat voivat periä lisäpalkkioita, kuten hallinnollisia maksuja, käyttämättömän tililimiitin kustannuksia, asiakirjojen laatimisen palkkioita tai muita vastaavia kuluja.

2. Eri rahoituslaitosten vertailu

Laskurahoituksen kustannukset vaihtelevat eri palveluntarjoajien välillä. Yritysten tulisi vertailla eri laskurahoitusvaihtoehtoja ottaen huomioon seuraavat tekijät:

 • Rahan saatavuuden nopeus,
 • Korkeimmat myönnetyt ennakkomaksut,
 • Korot ja palkkiot,
 • Mahdolliset lisäkustannukset, ja
 • Asiakaspalvelun laatu.

Vertailun avulla yritys voi valita parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivan laskurahoitusratkaisun ja samalla optimoida kustannukset.

Erilaiset laskurahoitusta tarjoavat tahot ja palveluntarjoajien vertailu

Laskurahoituksessa yritykset voivat valita useiden erilaisten palveluntarjoajien välillä. Jokaisella tarjoajalla on omat erityispiirteensä, joten yrittäjän kannattaa harkita huolella, mikä niistä sopii parhaiten hänen yrityksensä tarpeisiin ja tilanteeseen. Tässä osiossa käymme läpi erilaisia laskurahoitusta tarjoavia tahoja sekä tärkeitä tekijöitä palveluntarjoajien vertailussa.

Pankkien tarjoama laskurahoitus

Perinteiset pankit ovat yksi merkittävä laskurahoituksen tarjoaja. Monet pankit tarjoavat laskurahoitusratkaisuja yritysasiakkailleen osana kokonaisvaltaista rahoituspalveluidensa tarjontaa. Pankkien laskurahoituksen etuna on usein laaja paikallinen toiminta, vakaat toimintamallit ja tunnettu brändi.

Yrittäjän näkökulmasta pankkien laskurahoituksen heikkoudet voivat liittyä esimerkiksi hitaampaan päätöksentekoprosessiin, tiukempiin luottokriteereihin ja yleisesti korkeampiin kustannuksiin verrattuna muihin rahoituslaitoksiin. Lisäksi pankkien painopiste on usein suuremmissa yrityksissä ja niiden tarpeissa, joten pienemmät yritykset saattavat kokea vähemmän joustavuutta ja rajoitetumpaa palvelua.

Erikoistuneet laskurahoitusyhtiöt

Erikoistuneet laskurahoitusyhtiöt ovat toinen vaihtoehto yrityksen laskurahoituksen hankinnassa. Nämä yritykset keskittyvät ainoastaan saatavien rahoitukseen ja niiden hallintaan. Erikoistuneiden yhtiöiden etuina voidaan pitää usein nopeampaa ja joustavampaa päätöksentekoa, erikoistunutta asiantuntemusta sekä räätälöityjä ratkaisuja yrityksen tarpeisiin.

Yrittäjän kannalta erikoistuneet laskurahoitusyhtiöt saattavat vaatia enemmän oman taustatyön tekemistä, sillä niiden tunnettuus ja luotettavuus voivat vaihdella merkittävästi. Tarjoajien välinen vertailu voi siis olla työläämpää. Lisäksi jotkut erikoistuneet yhtiöt voivat keskittyä tiettyihin toimialoihin tai asiakassegmentteihin, joten sopivan palveluntarjoajan löytäminen saattaa vaatia enemmän selvitystyötä.

Alustapohjaiset laskurahoituspalvelut (esim. fintech-yritykset)

Kolmantena vaihtoehtona yrityksille tarjotaan alustapohjaisia laskurahoituspalveluita, jotka ovat usein uusien teknologiayritysten kehittämiä ratkaisuja. Alustapohjaisten palveluiden etuina korostuvat modernit ja helppokäyttöiset sovellukset, nopea päätöksenteko sekä usein kilpailukykyiset hinnat. Monet näistä palveluista mahdollistavat myös rahoituksen hakemisen ja saatavien hallinnan kokonaan verkon kautta.

Verrattuna perinteisiin pankkeihin ja erikoistuneisiin yhtiöihin alustapohjaisten palveluiden mahdollisina heikkouksina ovat niiden uutuus ja tuntemattomuus, mikä voi aiheuttaa epäröintiä jotkut yrittäjät. Lisäksi alustapohjaisten palveluiden tiivis teknologiaorientoituminen voi tarkoittaa sitä, että ne eivät välttämättä tarjoa samanlaista henkilökohtaista asiakaspalvelua kuin muut rahoitustahot.

Vertailutekijät eri palveluntarjoajien välillä

Eri laskurahoituspaveluntarjoajia vertailtaessa on tärkeää ottaa huomioon seuraavia tekijöitä:

 • Kustannukset ja hinnoittelu: Miten palveluntarjoaja hinnoittelee rahoituksen ja mitä muita kuluja siihen liittyy (esim. aloitusmaksut, järjestelypalkkiot, kuukausittaiset palkkiot)?
 • Nopeus ja joustavuus: Kuinka nopeasti palveluntarjoaja kykenee tekemään päätöksiä ja maksamaan rahoituksen? Miten joustavasti lainaehdot ja muut ehdot voidaan mukauttaa yrityksen tarpeisiin?
 • Asiantuntemus ja toimialatuntemus: Onko palveluntarjoajalla riittävä asiantuntemus laskurahoituksesta sekä ymmärrys yrityksen toimialasta ja sen erityistarpeista?
 • Teknologia ja käyttökokemus: Millainen on palveluntarjoajan käyttämän teknologian laatu ja helppokäyttöisyys? Tarjotaanko digitaalisia rahoitusratkaisuja ja -sovelluksia?
 • Asiakaspalvelu ja tuki: Millainen on palveluntarjoajan asiakaspalvelun taso, saatavuus ja henkilökohtaisuus? Miten hyvin yrityksen tarpeisiin reagoidaan ja kuinka joustavasti ollaan valmiita neuvottelemaan sopimusehdoista?
 • Maine ja luotettavuus: Millainen on palveluntarjoajan maine markkinoilla ja asiakkaiden keskuudessa? Onko yrityksellä vahvaa tunnettuutta ja luotettavuutta alallaan?

Yhteenvetona voidaan todeta, että laskurahoituksen tarjoajien valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten kustannukset, nopeus, asiantuntemus, teknologia sekä asiakaspalvelu. Yrittäjän kannattaa huolella punnita eri vaihtoehtoja ja vertailla niitä oman yrityksen tarpeisiin ja tilanteeseen sopivimman ratkaisun löytämiseksi.

Laskurahoituksen sopimusneuvottelu ja sopimusasiakirjat

Laskurahoituksen sopimusneuvottelut ovat tärkeä osa prosessia, jossa molemmille osapuolille pyritään saamaan paras mahdollinen sopimus. Tässä kappaleessa käsitellään keskeiset kysymykset, sopimuksen sisältö, ehdot ja oikeudelliset seikat sekä vastuukysymykset.

Sopimusneuvottelun keskeiset kysymykset

Ennen kuin laskurahoitussopimusta solmitaan, yrityksen on hyvä valmistautua neuvotteluihin huolellisesti. Keskusteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Rahoituksen hinta: Miten rahoitusmarginaali, palkkiot ja muut kulut määritellään? Onko hinnoittelu kiinteä, vai voiko se muuttua esimerkiksi rahoitettavan yrityksen taloudellisen tilanteen tai myyntisaatavien laadun perusteella?
 • Rahoituksen määrä: Minkä verran rahoitusta yritys voi saada laskurahoituksella? Onko rahoitukselle asetettu yläraja?
 • Myyntisaatavien valinta: Voiko yritys valita, mitkä myyntisaatavat se haluaa rahoittaa? Onko laskurahoituksen tarjoajalla oikeus hylätä tiettyjä saatavia?
 • Riskienjako ja vakuudet: Miten riskit jaetaan sopimuksessa? Vaatiiko laskurahoituksen tarjoaja vakuuksia tai muita takauksia?
 • Sopimuksen kesto ja irtisanominen: Mikä on sopimuksen voimassaoloaika, ja voiko sen irtisanoa ennen määräaikaa? Millaiset irtisanomisehdot ovat?
 • Petos- ja laiminlyöntitapaukset: Miten sopimuksessa käsitellään petostapauksia tai muita laiminlyöntejä?
 • Raportointi ja seuranta: Millaisia raportointi- ja seurantavelvollisuuksia yrityksellä on laskurahoituksen tarjoajalle?

Sopimuksen sisältö ja ehdot

Laskurahoituksen sopimusasiakirjojen tulisi sisältää kaikki oleelliset tiedot ja ehdot, jotka koskevat rahoituksen myöntämistä, maksuaikatauluja, riskien jakamista, vakuuksia sekä muita sopimukseen liittyviä näkökohtia. Keskeisiä kohtia voivat olla esimerkiksi:

 • Sopijapuolet: Sopimuksen osapuolina olevat yritys ja laskurahoituksen tarjoaja.
 • Palvelun kuvaus: Yksityiskohtainen selostus siitä, miten laskurahoitusta tarjotaan: saatavien ostaminen, rahan siirtäminen ja muut olennaiset toimenpiteet.
 • Hinnoittelu: Rahoitusmarginaalin määritelmä, palkkiot ja muut mahdolliset kulut sekä niiden maksuaikataulu.
 • Riskienjako: Miten riskit jaetaan sopijapuolten kesken? Tämä voi sisältää esimerkiksi myyntisaatavien luottoriskin jakautumisen tai vakuuksien käytön.
 • Sopimuskausi: Sopimuksen voimassaoloaika sekä tiedot mahdollisesta uusimisesta tai irtisanomisesta.
 • Oikeudelliset seikat: Mahdolliset erimielisyydet ja riitojen ratkaisemiseen liittyvät ehdot, kuten sovellettava laki ja välimiesmenettely.

Oikeudelliset seikat ja vastuukysymykset

Laskurahoituksen sopimusasiakirjoissa on tärkeää ottaa huomioon oikeudelliset seikat ja vastuukysymykset. Varmista, että sopimuksessa kiinnitetään huomiota ainakin seuraaviin kohtiin:

 • Sovellettava laki: Mikä lainkäyttöalue koskee laskurahoitussopimusta? Tämä voi vaikuttaa oikeudellisiin velvoitteisiin ja riitojen ratkaisemiseen.
 • Vastuu petostapauksista ja laiminlyönneistä: Miten sopimuksessa käsitellään vastuuta petostapauksista ja muista laiminlyönneistä, kuten viivästyneistä maksuista tai vääriin tietoihin perustuvasta rahoituksesta?
 • Henkilötietojen käsittely ja salassapito: Mitkä ovat molempien osapuolten velvollisuudet henkilötietojen suojaamisessa ja salassapitosäännösten noudattamisessa? Tarkista, että sopimus täyttää sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimukset.
 • Vakuuksien hallinta: Miten vakuuksia käytetään ja hallitaan sopimuksen aikana? Varmista, että asiakirjat sisältävät tarvittavat tiedot vakuusjärjestelyistä ja niiden purkamisesta.

Muista neuvotella avoimesti kaikista oikeudellisista seikoista ja varmistaa, että sopimusasiakirjat sisältävät molemmille osapuolille sopivat ehdot. Hyvä laskurahoitussopimus on tasapainoinen ja ottaa huomioon sekä yrityksen että rahoittajan näkökulmat.

Laskurahoituksen onnistunut käyttö ja parhaat käytännöt

Laskurahoituksen hyödyntämiseen liittyy useita parhaita käytäntöjä, joiden avulla yritys voi saavuttaa optimaalisen hyödyn rahoituksesta. Tässä osiossa käsitellään näitä käytäntöjä kolmen pääaiheen kautta: yrityksen talouden hallinta laskurahoituksen aikana, hyvän asiakassuhteen ylläpito rahoittajan kanssa ja milloin päättää laskurahoituksen käytöstä.

Yrityksen talouden hallinta laskurahoituksen aikana

Laskurahoituksen avulla yritys saa nopeasti lisää käteistä kassaan, mutta sen tehokas käyttö vaatii huolellista talouden suunnittelua ja hallintaa sekä rahankäytön seurantaa. Seuraavat vinkit auttavat yritystä hallinnoimaan talouttaan laskurahoituksen aikana:

 • Budjetointi ja ennusteet: Yrityksen on tärkeää tehdä realistiset budjetit ja kassavirtaennusteet, jotka huomioivat laskurahoituksesta saatavat varat sekä niihin liittyvät kulut. Ennusteiden päivitys säännöllisesti auttaa varmistamaan, että yritys pysyy oikealla kurssilla ja havaitsee mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta ajoissa.
 • Rahankäytön seuranta: Yrityksen on tärkeää seurata rahankäyttöään aktiivisesti, jotta se voi varmistaa laskurahoituksen tuottojen kohdistamisen oikeisiin kohteisiin – esimerkiksi kasvua tukeviin investointeihin tai kannattaviin projekteihin. Tämä auttaa myös estämään ylivelkaantumista tai liiallista rahankäyttöä.
 • Maksuvalmiuden ylläpito: Laskurahoituksen avulla yritys saa nopeasti käteistä, mutta samalla sen tulee huolehtia siitä, että maksuvalmius säilyy hyvällä tasolla. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että yrityksen on kyettävä hoitamaan laskurahoitukseen liittyvät kulut (korot, palkkiot) sekä muut velvoitteensa ajallaan.

Hyvän asiakassuhteen ylläpito rahoittajan kanssa

Oikean rahoituskumppanin valinta on ensiarvoisen tärkeää, mutta myös asiakassuhteen ylläpitämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Onnistunut yhteistyö rahoittajan kanssa edellyttää avoimuutta, luottamusta ja molemminpuolista sitoutumista. Seuraavat vinkit auttavat yritystä rakentamaan ja ylläpitämään hyvää asiakassuhdetta laskurahoittajan kanssa:

 • Avoimuus ja kommunikaatio: Avoin keskustelu yrityksen taloudellisesta tilanteesta, tavoitteista ja mahdollisista haasteista on tärkeää. Yrityksen tulee pitää rahoittaja ajan tasalla sen suunnitelmista sekä tarjota pyydetyt raportit ja tiedot ajantasaisina.
 • Rehellisyys ongelmatilanteissa: Jos yritys kohtaa taloudellisia vaikeuksia tai muita haasteita, on tärkeää olla rehellinen rahoittajalle heti alusta lähtien. Rahoittaja voi usein auttaa löytämään ratkaisuja ongelmiin, kunhan asiat tuodaan esille ajoissa.
 • Jatkuva kehitys: Hyvä asiakassuhde ei ole staattinen, vaan sitä tulee jatkuvasti kehittää molempien osapuolten tarpeiden mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yhteistä koulutusta, työpajoja tai muuta yhteistyötä, jonka avulla yritys ja rahoittaja voivat oppia toisiltaan ja parantaa yhteistyötään.

Miten päättää laskurahoituksen käytöstä?

Lopulta jokaisen yrityksen on itse arvioitava, milloin laskurahoitus kannattaa aloittaa ja milloin siitä tulisi luopua. Seuraavat seikat auttavat harkitsemaan laskurahoituksen käyttöä:

 • Yrityksen kasvuvaihe: Laskurahoitus sopii erityisen hyvin nopeasti kasvaville tai investointeja suunnitteleville yrityksille, jotka tarvitsevat lisää käteistä kassaan lyhyellä aikavälillä. Toisaalta, jos yritys on vakiinnuttanut asemansa markkinoilla eikä enää tarvitse lisärahoitusta, voi olla aika harkita laskurahoituksesta luopumista.
 • Kulujen vertailu: Yrityksen on syytä vertailla laskurahoitukseen liittyviä kustannuksia muihin rahoitusvaihtoehtoihin, kuten lainoihin tai luottolimiitteihin. Jos laskurahoituksen kulut ovat suhteettoman korkeita verrattuna muihin vaihtoehtoihin, voi olla aiheellista harkita muuta rahoitusmuotoa.
 • Asiakassuhteen laatu: Jos yritys ei ole tyytyväinen asiakassuhteeseensa rahoittajan kanssa – esimerkiksi palvelun laatuun, hintaan tai yhteistyön sujuvuuteen liittyen – voi olla aika harkita joko toisen rahoittajan etsimistä tai laskurahoituksesta luopumista kokonaan.

Kaiken kaikkiaan, laskurahoituksen onnistunut käyttö edellyttää yritykseltä hyvää talouden hallintaa, avointa kommunikaatiota rahoittajan kanssa sekä jatkuvaa arviointia siitä, milloin laskurahoituksesta saatu hyöty ylittää sen kustannukset. Oikein käytettynä laskurahoitus voi auttaa yritystä kasvamaan ja menestymään kilpailussa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on laskurahoitus?

Laskurahoitus on rahoitusmuoto, jossa yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle ennen sen erääntymistä. Näin yritys saa rahat heti käyttöönsä ja välttää odottamasta asiakkaan maksua.

Kenelle laskurahoitus sopii?

Laskurahoitus sopii kaiken kokoisille yrityksille, jotka haluavat parantaa kassavirtaansa ja nopeuttaa laskujen saamista. Se on erityisen hyödyllinen silloin, kun asiakkaat maksavat hitaasti tai epäsäännöllisesti.

Mitä kustannuksia laskurahoitukseen liittyy?

Laskurahoituksen kustannukset voivat vaihdella rahoitusyhtiöstä ja laskun summasta riippuen. Yleensä kustannuksiin kuuluu rahoitusyhtiön perimä provisio ja mahdolliset muut palvelumaksut.

Voiko laskurahoituksen saada ilman vakuuksia?

Kyllä, usein laskurahoituksen saa ilman vakuuksia. Rahoitusyhtiö arvioi yrityksen luottokelpoisuuden ja laskun myyntikelpoisuuden ennen rahoituksen myöntämistä.

Miten laskurahoitusprosessi toimii?

Laskurahoitusprosessissa yritys myy laskunsa rahoitusyhtiölle, joka maksaa yritykselle suurimman osan laskun summasta heti. Kun asiakas maksaa laskun erääntyessä, rahoitusyhtiö maksaa loput summasta yritykselle vähennettynä sovitulla provisiolla.

Onko laskurahoitus turvallista?

Laskurahoitus on turvallinen ja laillinen rahoitusmuoto, jota sääntelevät alan standardit ja lainsäädäntö. Tärkeää on valita luotettava rahoitusyhtiö ja tarkistaa sopimusehdot huolellisesti.

Voiko laskurahoitusta käyttää ulkomaisten asiakkaiden laskuihin?

Kyllä, monet rahoitusyhtiöt tarjoavat laskurahoitusta myös ulkomaisten asiakkaiden laskuihin. Kannattaa kuitenkin varmistaa tämä erikseen valitsemaltasi rahoitusyhtiöltä.

Kuinka nopeasti saan rahat laskurahoituksesta?

Yleensä yritys saa rahat laskurahoituksesta muutamassa arkipäivässä. Joissakin tapauksissa rahat voidaan maksaa jopa samana päivänä.

Onko laskurahoituksella enimmäis- tai vähimmäissummaa?

Laskurahoituksen enimmäis- ja vähimmäissummat voivat vaihdella rahoitusyhtiöstä riippuen. Usein pienin mahdollinen laskun summa on muutama sata euroa, ja suurimmat laskut voivat olla useita kymmeniä tuhansia euroja.

Miten laskurahoitus vaikuttaa yrityksen kirjanpitoon?

Laskurahoitus vaikuttaa yrityksen kirjanpitoon siten, että myyty lasku merkitään realisoituneeksi saamiseksi heti, kun rahoitusyhtiö maksaa siitä osan yritykselle. Tämä voi parantaa yrityksen tunnuslukuja ja näyttää paremmalta taseessa.

Miten laskurahoitus eroaa factoringista?

Laskurahoitus ja factoring ovat samankaltaisia palveluita, mutta eroavat toisistaan joiltakin osin. Factoringissa yritys myy koko saatavakantansa rahoitusyhtiölle, kun taas laskurahoituksessa yritys voi valita, mitkä laskut se haluaa rahoittaa.

Mitä tapahtuu, jos asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä?

Jos asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, rahoitusyhtiö voi ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja selvittää maksun viivästymisen syyn. Yritys ja rahoitusyhtiö voivat sopia etukäteen, onko laskun perintä yrityksen vai rahoitusyhtiön vastuulla.

Kuinka usein voin käyttää laskurahoitusta?

Laskurahoitusta voi käyttää tarpeen mukaan, joko satunnaisesti tai säännöllisesti. Rahoitusyhtiön kanssa voidaan sopia joustavasta yhteistyöstä, joka mahdollistaa laskurahoituksen käytön juuri silloin, kun yritys sitä tarvitsee.

Voiko laskurahoitusta käyttää useamman yrityksen välillä?

Kyllä, laskurahoitusta voidaan käyttää myös konsernin sisäisten tai muiden yritysten välillä tapahtuvien laskujen rahoittamiseen. Tällöin yritykset voivat parantaa kassavirtaansa ja vähentää sisäisiä maksuaikoja.

Miten voin vertailla eri rahoitusyhtiöiden tarjouksia?

Rahoitusyhtiöiden tarjouksia kannattaa vertailla esimerkiksi provisioiden, palvelumaksujen, rahoitusehtojen ja asiakaspalvelun perusteella. Internetissä on useita vertailupalveluita, jotka helpottavat rahoitusyhtiöiden tarjousten vertailua.

Miten löydän luotettavanlaskurahoitusyhtiön?

Luotettavan laskurahoitusyhtiön löytäminen vaatii tutkimusta ja vertailua. Kysy suosituksia muilta yrittäjiltä, tutustu rahoitusyhtiöiden arvosteluihin verkossa ja varmista, että yhtiöllä on hyvä maine ja toiminta on säännellyn finanssialan toimijan valvonnassa.

Loppusanat: yrityksen laskurahoituksen tulevaisuus ja trendit

Laskurahoitus, joka on perinteisesti ollut tärkeä rahoitusmuoto monille yrityksille likviditeetin ja kassavirran parantamiseksi, on sekin kokenut muutoksia viime vuosikymmenien aikana. Näiden muutosten myötä laskurahoituksen tarjoajien kirjo on laajentunut ja uusia innovatiivisia ratkaisuja on syntynyt markkinoille. Tässä artikkelin päätöskappaleessa pohdimme, millaisia trendejä ja kehityssuuntia yrityksen laskurahoitusala kohtaa tulevaisuudessa ja miten nämä vaikuttavat sekä rahoittajiin että rahoituksen hakijoihin.

Teknologian merkitys kasvussa

Yksi keskeinen trendi alalla on teknologian yhä vahvempi rooli laskurahoituksen tarjonnassa ja prosesseissa. Teknologia mahdollistaa kustannustehokkaammat, nopeammat ja läpinäkyvämmät palvelut niin rahoituslaitoksille kuin asiakkaillekin. Erityisesti alustapohjaiset laskurahoituspalvelut (esimerkiksi fintech-yritykset) ovat tästä hyvä esimerkki, sillä ne automatisoivat monia manuaalisia ja aikaa vieviä prosesseja. Uskotaan, että teknologian kehitys tulee jatkumaan ja se tarjoaa yhä parempia mahdollisuuksia asiakkaille myös vertailun ja valinnan suhteen.

Yritysten muuttuvat rahoitustarpeet

Megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio, vaikuttavat yritysten toimintaan ja sitä kautta niiden rahoitustarpeisiin. Tämä saattaa johtaa siihen, että laskurahoitusta tarvitsevien yritysten profiili ja rahoituksen kohteet muuttuvat osittain nykyisestä. Toisaalta laskurahoituksen perusperiaate – eli likviditeetin ja kassavirran parantaminen – säilyy ennallaan, mutta sen toteutumistapoja saatetaan kehittää edelleen vastaamaan muuttuneita tarpeita.

Kilpailun lisääntyminen

Laskurahoitusmarkkinoiden kilpailutilanne on kiristynyt, etenkin pankkien ulkopuolisten rahoituslaitosten ja alustapohjaisten palvelujen tullessa markkinoille. Kilpailu voi johtaa alentuneisiin hintoihin ja parempiin ehtoihin asiakkaille sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen. On tärkeää, että yritykset seuraavat markkinoiden kehitystä ja vertailevat aktiivisesti erilaisia laskurahoitusta tarjoavia taholta löytääkseen itselleen sopivimman vaihtoehdon.

Yleiset talous- ja markkinatilat voivat vaikuttaa

Laskurahoitusmarkkinoihin voivat vaikuttaa myös yleiset suhdannevaihtelut ja maailmantaloudelliset tilanteet. Tällaiset tekijät saattavat vaikuttaa sekä kysyntään että tarjontaan epäsuorasti muun muassa rahoituslaitosten riskihalukkuuden tai yritysten investointipäätösten kautta. Yrityksille on tärkeää olla tietoisia näistä tekijöistä ja varautua mahdollisiin muutoksiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että laskurahoituksen alalla tapahtuu jatkuvaa kehitystä ja muutosta. Näiden kehityssuuntien tunnistaminen ja niiden mahdollisuuksien hyödyntäminen auttavat yrityksiä optimoimaan laskurahoituksen käyttönsä samalla, kun ne varmistavat parhaan vastineen rahalle investoinneissaan. Onnistuneen laskurahoituksen käytön avulla yritykset pystyvät tukemaan kasvuaan ja selviämään entistä paremmin tulevaisuuden haasteista.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *