Yrityksen kasvurahoitus

Kasvurahoitus on yrityksen saama rahoitus, joka auttaa sitä laajentumaan, kehittämään uusia tuotteita tai palveluita sekä markkinoimaan niitä tehokkaasti.

26 min luku
Kasvurahoitus
2000€ - 250000€
2kk - 24kk
(3.3/5)
Tyyppi
Yrityslaina
Vaaditut tulot
Korko
%
Tulojen tarkistus
Puhelinnumero
09 6829 8003
Kuinka nopeasti
Sähköposti
asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi
Y-tunnus
2321467-7

Johdanto yrityksen kasvurahoitukseen

Yrityksen kasvurahoitus on keskeinen osa liiketoiminnan kehittämistä, erityisesti silloin kun tavoitteena on nopea kasvu ja laajentuminen. Kasvurahoitus kattaa erilaiset rahoitusmuodot ja -lähteet, joilla voidaan tukea yrityksen investointeja, laajentumista uusille markkinoille tai tuotteiden kehittämistä. Tässä osiossa käsitellään kasvurahoituksen määritelmää, sen tarpeen tunnistamista sekä sen merkitystä yrityksen menestykselle.

Mikä on kasvurahoitus?

Kasvurahoitus tarkoittaa sellaisten rahoitusinstrumenttien ja -lähteiden hyödyntämistä, jotka mahdollistavat yrityksen nopeamman ja tehokkaamman kasvun. Se voi koostua sekä oma- että vieraasta pääomasta sekä julkisesta rahoituksesta ja se auttaa yrityksiä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa esimerkiksi uusien myyntikanavien avaamisen, henkilöstön palkkaamisen tai tuotekehityksen kautta. Kasvurahoituksen avulla yritys voi lisätä liikevaihtoaan, kannattavuuttaan ja markkina-asemaansa.

Milloin yritys tarvitsee kasvurahoitusta?

Yrityksen tarve kasvurahoitukselle vaihtelee sen toiminnan ja kehitysvaiheen mukaan. Yleisesti ottaen kasvurahoitusta harkitaan, kun toiminta on saavuttanut kannattavuuden ja yrityksellä on selkeä strategia kehittää liiketoimintaansa. Kasvurahoitusta voidaan tarvita eri tilanteissa, kuten:

 • Markkina-aseman vahvistaminen: Esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa lisätä markkinaosuuttaan tai parantaa asemaansa kilpaillulla markkinalla, kasvurahoituksella saatetaan mahdollistaa nopeampi laajentuminen. Laina yrityskauppaa varten on yksi kasvurahoituksen muoto.
 • Uusien myyntikanalien avaaminen: Kasvurahoitus voi tukea yritystä siinä prosessissa, jossa se pyrkii myymään tuotteitaan tai palvelujaan uusilla alueilla tai kanavissa.
 • M&A-toiminnot: Kasvuhakuiset yritykset voivat hyödyntää kasvurahoitusta fuusioiden ja yritysostojen yhteydessä, jotta ne voivat laajentua nopeasti tai täydentää osaamistaan ja resurssejaan.
 • Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen: Innovaatioiden luomiseksi ja kehittämiseksi sekä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yritys voi tarvita kasvurahoitusta panostamalla lisää tuotekehitykseen.
 • Hankinta-investoinnit: Kasvurahoitus voi mahdollistaa kapasiteetin lisäämiseen tähtäävät investoinnit, kuten uuden laitteiston hankinnat tai teollisuuskiinteistöjen rakentaminen.

Kasvurahoituksen tarpeen tunnistaminen ja oikean rahoituksen valitseminen ovat tärkeitä onnistuneelle kasvustrategialle. Tämän osion pohjalta voidaan syventyä yrityksen kasvurahoituksen merkitykseen, eri muotoihin sekä haku- ja suunnitteluprosessiin.

Kasvurahoituksen merkitys yrityksen kasvulle ja kehitykselle

Kasvurahoitus on olennainen tekijä yrityksen kasvulle ja kehitykselle, sillä se auttaa yritystä laajentamaan toimintaansa, investoimaan tuotekehitykseen ja innovaatioihin sekä rekrytoimaan ja kouluttamaan henkilöstöä. Tässä kappaleessa käsitellään kasvurahoituksen roolia näissä eri osa-alueissa ja miten se vaikuttaa yrityksen menestykseen pitkällä aikavälillä.

Kasvurahoituksen rooli liiketoiminnan laajentumisessa

Yrityksen liiketoiminnan laajentuminen voi tarkoittaa useita eri asioita, kuten uusien markkina-alueiden valtaamista, tuotevalikoiman laajentamista tai tuotantokapasiteetin kasvattamista. Kaikki nämä vaativat usein merkittäviä investointeja, joita on vaikea rahoittaa pelkästään yrityksen sisäisillä varoilla. Kasvurahoitus tarjoaa mahdollisuuden saada ulkopuolista pääomaa näiden investointien toteuttamiseen ja siten mahdollistaa yrityksen kasvun ja kilpailukyvyn parantamisen.

Investoinnit tuotekehitykseen ja innovaatioihin

Tuotekehitys ja innovaatiot ovat avainasemassa yrityksen menestyksessä, sillä ne auttavat pysymään kilpailijoiden edellä ja vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kasvurahoituksen avulla yritys voi investoida tutkimukseen ja kehitykseen, patentteihin ja muihin immateriaalioikeuksiin sekä teknologian hankkimiseen tai kehittämiseen. Nämä investoinnit voivat olla ratkaisevia yrityksen tulevaisuuden menestyksen kannalta ja niiden rahoittamiseen tarvitaan usein ulkopuolista pääomaa.

Henkilöstön rekrytointi ja koulutus

Yrityksen kasvaessa myös henkilöstötarpeet kasvavat, ja uusien osaajien rekrytoiminen on välttämätöntä liiketoiminnan laajentuessa. Kasvurahoitus mahdollistaa uusien työntekijöiden palkkaamisen ja kouluttamisen, jolloin yritys voi varmistaa, että sillä on riittävästi osaavaa henkilöstöä vastaamaan kasvavan liiketoiminnan haasteisiin. Lisäksi kasvurahoitus voi auttaa yritystä kehittämään nykyisen henkilöstön osaamista ja sitouttamista, mikä edistää yrityksen menestystä pitkällä aikavälillä.

Kokonaisuutena kasvurahoituksen merkitys yrityksen kasvulle ja kehitykselle on merkittävä. Kasvurahoitus auttaa yritystä laajentamaan liiketoimintaansa, investoimaan tulevaisuuden menestystekijöihin ja varmistamaan, että sillä on osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä tukemassa sen kasvua. Kasvurahoituksen avulla yritys voi siis saavuttaa tavoitteitaan ja parantaa kilpailukykyään markkinoilla.

Kasvurahoituksen eri muodot

Kasvurahoituksen saaminen on keskeistä yrityksen kehittymiselle ja kasvulle. Eri rahoitusmuotojen ymmärtäminen voi auttaa yritystä valitsemaan sopivimman vaihtoehdon rahoitustarpeensa kattamiseksi. Kasvurahoitus voidaan jakaa kolmeen pääkategoriaan: oma pääoma, vieras pääoma ja julkinen rahoitus.

Oma pääoma (equity)

Oma pääoma tarkoittaa sijoituksia, joita yritys saa osakkeiden myynnin kautta. Kun sijoittaja ostaa osakkeita, hän saa omistusosuuden yrityksestä ja mahdollisesti osinkoja tai osuuden tulevista voitoista. Oma pääoman ehtoisella rahoituksella ei ole takaisinmaksuaikataulua – sen sijaan sijoittajien tuotto-odotukset toteutuvat yleensä yrityksen arvon kasvun tai exit-tapahtumien kautta. Oma pääomarahoitus voi tulla useista eri lähteistä, kuten:

Osakeanti

Osakeanti on prosessi, jossa yritys liikkeelle laskee uusia osakkeita saadakseen lisää pääomaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi initial public offering (IPO) -menetelmällä, jolloin yritys listautuu pörssiin ja osakkeita tarjotaan laajalle yleisölle. Yksityiset yritykset voivat myös toteuttaa osakeanteja suuremmille sijoittajille tai yrityksen nykyisille omistajille.

Uudet sijoittajat ja yhteistyökumppanit

Yritys voi houkutella uusia sijoittajia, kuten enkelisijoittajia tai venture capital -rahastoja, jotka ovat valmiita investoimaan kasvuyrityksiin. Nämä sijoittajat yleensä tarjoavat paitsi rahallista tukea myös asiantuntemusta ja verkostoja, mikä voi auttaa yritystä kehittymään nopeammin ja menestyksekkäämmin.

Vieras pääoma (debt)

Vieras pääoma tarkoittaa lainarahoitusta, jonka yritys saa pankeilta, rahoituslaitoksilta tai muilta velkojilta. Vieraaseen pääomaan liittyy takaisinmaksuvelvoite tietyllä aikataululla sekä koron maksaminen. Lainarahalla on usein alhaisempi riskiprofiili kuin omalla pääomalla, mutta se voi rasittaa yrityksen kassavirtaa takaisinmaksujen ja korkokulujen vuoksi. Vieras pääomarahoitus voi tulla eri muodoissa, kuten:

Lainat ja luotot

Yritykset voivat hakea lainoja tai luottoja pankeilta, rahoituslaitoksilta tai yksityisiltä velkojilta kasvunsa rahoittamiseksi. Lainaehdot vaihtelevat suuresti kuten myös korot ja vakuusvaatimukset.

Joukkovelkakirjalainat

Joukkovelkakirjalaina on joukkorahoitusväline, jossa yritys saa rahaa monilta sijoittajilta liikkeelle laskemalla joukkovelkakirjoja. Nämä ovat yrityksen liikkeeseen laskemia velkasitoumuksia, jotka lupaavat maksaa sille sijoittaneille korkoa tietyllä aikavälillä sekä pääoman takaisin eräpäivänä.

Leasing-rahoitus

Leasing-rahoituksessa yritys vuokraa käyttöönsä esimerkiksi laitteita tai kiinteistöjä pitkällä sopimuksella. Leasing sopii hyvin yrityksille, jotka tarvitsevat uutta kalustoa tai toimitilaa kasvavan liiketoiminnan tarpeisiin, mutta eivät halua sitoa pääomaa suuriin investointeihin.

Julkinen rahoitus

Julkista rahoitusta tarjoavat valtion, alueellisten tai paikallisten hallintojen organisaatiot ja rahastot sekä EU:n erilaiset rahoitusvälineet. Julkisen rahoituksen tarkoitus on tukea yritysten kasvua ja kehitystä erityisesti niissä tapauksissa, joissa yksityinen rahoitusmarkkinoiden toiminta ei ole riittävää. Julkista rahaitusta on saatavilla useissa eri muodoissa, kuten:

Avustukset ja tukirahastot

Yritykset voivat hakea avustuksia tai rahoitustukea julkishallinnon organisaatioista kuten Business Finlandilta, ELY-keskuksilta tai aluekehitysrahastoilta. Avustukset ovat yleensä kilpailtuja ja niiden saaminen edellyttää yrityksen osoittavan hankkeensa tuovan taloudellista kasvua, työllisyyttä tai innovaatioita. Tukirahastoista saatu rahoitus voi kattaa osan hankkeen kuluista, mutta yrityksen on yleensä itse rahoitettava loppuosa.

Takuu- ja takausjärjestelyt

Joidenkin julkisten organisaatioiden, kuten Finnveran, tehtävä on tarjota pk-yrityksille takauksia ja muita riskinjakamiskeinoja auttaakseen niitä saamaan lainaa pankilta tai muilta rahoituslaitoksilta. Takauksilla voidaan alentaa yrityksen koronmaksuja ja helpottaa rahoituksen saantia etenkin aloitteleville yrityksille, joilla ei välttämättä ole riittäviä vakuuksia tarjoaa.

EU-rahoitus

Yritykset voivat hakea rahoitusta myös Euroopan unionin erilaisista rahoitusohjelmista, kuten Horisontti 2020, Euroopan investointipankki tai strukturaalirahastot. EU-tason rahoitusta voi olla saatavilla esimerkiksi tutkimus- ja kehitysprojekteihin, ympäristöinvestointeihin tai kansainvälistymiseen. EU-rahoituksen hakeminen voi olla haastavampaa kuin kansallisten tukien saaminen, mutta se voi tarjota merkittävän rahoitussumman ja laajemman verkoston yritykselle.

Yrityksen kasvurahoituksen valinta riippuu yrityksen omista tarpeista ja resursseista. Kullakin rahoitusmuodolla on omat hyötynsä ja haittansa, joten yritysten on punnittava niitä huolellisesti ennen päätöksentekoa. Yhteistyö luotettavien neuvonantajien kanssa voi auttaa löytämään parhaiten soveltuvan ratkaisun yrityksen kasvuun ja kehitykseen.

Yrityksen valmistautuminen kasvurahoituksen hakemiseen

Kasvurahoituksen hakeminen on merkittävä askel yritykselle, ja sen saaminen edellyttää hyvää valmistautumista. Valmistelu auttaa yritystä arvioimaan omaa tilannettaan tarkasti ja luomaan uskottavan suunnitelman rahoituslaitoksille tai sijoittajille. Tärkeimpiä asioita kasvurahoitusta haettaessa ovat liiketoimintasuunnitelman tarkistaminen, rahoitussuunnitelman laatiminen sekä riskienhallinnan suunnittelu.

Liiketoimintasuunnitelman tarkistaminen

Ennen kuin yritys lähestyy mahdollisia rahoittajia, sen on tärkeää tarkistaa ja päivittää liiketoimintasuunnitelmansa. Rahoittajat haluavat nähdä konkreettisen, realistisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman siitä, miten yritys aikoo käyttää saadut varat kasvuun ja kehitykseen.

 1. Markkinoiden analysointi: Yrityksen on oltava perillä markkinoistaan, kilpailutilanteesta ja kohderyhmänsä tarpeista. Selkeä strategia erottua kilpailijoista voi parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada kasvurahoitusta.
 2. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen: Yrityksen tulisi osoittaa sijoittajille, että se on panostanut tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Tämä lisää rahoittajien luottamusta yrityksen kykyyn kasvaa ja kehittyä alallaan.
 3. Myynti- ja markkinointistrategia: Yrityksen tulee esitellä suunnitelmansa uusasiakashankinnasta, myynnistä ja markkinoinnin toteuttamisesta. Tämän avulla rahoittaja saa käsityksen siitä, kuinka yritys aikoo saavuttaa kasvu- ja tulostavoitteensa.

Rahoitussuunnitelman laatiminen

Osana valmistautumista kasvurahoituksen hakemiseen yrityksen on laadittava rahoitussuunnitelma, joka sisältää arvioinnin tarvittavasta rahamäärästä ja sen käyttökohteista. On tärkeää laatia realistinen suunnitelma sekä vakuuttaa rahoittaja siitä, että varoja käytetään tehokkaasti ja vastuullisesti.

 • Tarvittavan rahamäärän määrittely: Yrityksen on laskettava, kuinka paljon rahaa se tarvitsee kasvuhankkeidensa toteuttamiseen. Tämä voi sisältää rahoituksen käyttökohteet, kuten investoinnit, henkilöstön rekrytoinnin, markkinoinnin ja muut kulut.
 • Rahoituslähteiden selvittäminen: Yrityksen on syytä harkita erilaisia rahoituslähteitä (oma pääoma, vieras pääoma ja julkinen rahoitus). Erilaisten vaihtoehtojen vertaileminen auttaa löytämään yritykselle sopivimman ratkaisun.
 • Takaisinmaksusuunnitelman luominen: Rahoitussuunnitelmaan on sisällytettävä suunnitelma siitä, kuinka yritys aikoo maksaa lainat tai hyödyntää omistuspohjan laajentumista.

Riskienhallinnan suunnittelu

Kasvurahoituksen hakeminen sisältää riskejä, joihin yrityksen on varauduttava etukäteen. Riskienhallintasuunnitelma osoittaa rahoittajalle, että yritys tunnistaa potentiaaliset uhkat ja on valmistautunut niihin.

 1. Markkinariskit: Yrityksen tulee arvioida ulkoisia tekijöitä, kuten kilpailutilanne ja markkinoiden muutokset. Tämän perusteella voidaan kehittää strategioita ja ratkaisuja näihin riskeihin varautumiseksi.
 2. Operatiiviset riskit: Yrityksen kannattaa tunnistaa sisäiset riskit liittyen tuotekehitykseen, henkilöstöön, kassavirtaan ja muihin liiketoiminnan prosesseihin. Tehtyjen arvioiden pohjalta yritys voi laatia toimenpiteitä näiden riskien hallintaan.
 3. Rahoitusriskit: Yrityksen on selvitettävä, kuinka se aikoo hoitaa lainojen takaisinmaksun tai miten se huomioi mahdollisen omistuspohjan muutoksen. Tämän avulla yritys voi suunnitella joustavasti rahoituksen vastuullista käyttöä ja minimoida taloudellisia riskejä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen valmistautuminen kasvurahoituksen hakemiseen on oleellinen osa koko prosessia. Hyvin laaditut liiketoiminta-, rahoitus- ja riskienhallintasuunnitelmat auttavat yritystä vakuuttamaan rahoittajat ja saamaan tarvitsemansa rahoituksen kasvun ja kehityksen tueksi.

Miten hakea kasvurahoitusta?

Kasvurahoituksen hakeminen voi olla monimutkainen ja haastava prosessi, mutta kattavalla valmistelulla ja oikean rahoituslähdevertailun avulla voit lisätä mahdollisuuksiasi saada rahoitusta yrityksesi kasvuun. Tässä osiossa käsitellään rahoittajien vertailua, hakuprosessin vaiheita ja aikataulutusta sekä vinkkejä rahoittajien luottamuksen ansaitsemisesta.

Rahoittajien vertailu: pankit, sijoittajat ja rahoituslaitokset

Ensimmäisenä askeleena kasvurahoituksen hakemisessa on löytää sopivat rahoittajat. Yrityksesi voi hakea rahoitusta pankeilta, sijoittajilta ja julkisilta rahoituslaitoksilta. On tärkeää vertailla eri rahoittajia ja niiden tarjoamia ehtoja, jotta löydät yrityksellesi parhaiten sopivan ratkaisun.

 • Pankit: Ne tarjoavat yleensä lainoja, luottoja ja leasing-rahoitusta. Vertaa pankkien korkotasoa, takaisinmaksuaikoja sekä mahdollisia vakuusvaatimuksia, jos et hae vakuudetonta yrityslainaa.
 • Sijoittajat: Rahoitus voi tulla yksityisiltä sijoittajilta, kuten enkelisijoittajilta tai venture capital -rahastoilta. Sijoittajat odottavat yleensä korkeampaa tuottoa sijoitukselleen ja saattavat haluta määräysvallan yrityksen päätöksenteossa.
 • Rahoituslaitokset: Julkiset rahoituslaitokset tarjoavat avustuksia, tukirahastoja ja takauksia. Tutustu eri laitosten rahoitustarjontaan ja niiden vaatimuksiin hakemuksille.

Hakuprosessin vaiheet ja aikataulutus

Kasvurahoituksen hakeminen vaatii useita vaiheita ja hyvää aikataulunhallintaa. Seuraa seuraavia vaiheita menestyksekkään kasvurahoitushakemuksen laatimiseksi:

 1. Valmistele liiketoimintasuunnitelma: Päivitä yrityksesi liiketoimintasuunnitelma, joka esittelee selkeän kasvustrategian, markkina-analyysin ja taloudelliset ennusteet.
 2. Laadi rahoitussuunnitelma: Tee realistinen suunnitelma siitä, kuinka paljon rahoitusta tarvitset, mihin sitä käytetään ja miten se maksaa itsensä takaisin.
 3. Kartoita sopivat rahoittajat: Vertaile eri rahoittajien tarjoamia ehtoja ja teeskentele niiden kanssa keskustelu ennen hakemuksen lähettämistä.
 4. Hakemusprosessi: Laadi huolellisesti kasvurahoitushakemus, joka perustuu liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmiisi sekä rahoittajan vaatimuksiin. Anna konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka aiemmat investoinnit ovat tuottaneet tuloksia.
 5. Aikatauluta hakuprosessi: Hakuprosessi voi kestää useita viikkoja tai kuukausia, joten on tärkeää aloittaa ajoissa ja varata riittävästi aikaa asiakirjojen valmisteluun.

Ansaitse rahoittajien luottamus: näytä potentiaalisi ja sitoudu tuloksiin

Rahoittajien luottamuksen ansaitseminen on välttämätöntä kasvurahoituksen saamiseksi. Tärkeimmät tekijät tässä ovat yrityksesi potentiaali, aiempi menestys sekä sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen. Seuraavia vinkkejä voi hyödyntää luottamuksen rakentamisessa:

 • Osoita kasvupotentiaali: Selitä, miksi yrityksesi on laajenemisvalmis ja kuinka se hyöydyntää markkinatilaisuuksia. Käytä konkreettisia esimerkkejä ja tilastotietoja tukemaan väitteitäsi.
 • Esittele aiempi menestys: Kerro yrityksesi saavutuksista, kuten myynnin kasvusta, asiakastyytyväisyydestä tai tuotekehityksen onnistumisista. Rahoittajat arvostavat näyttöä aiemmasta menestyksestä ja kyvystä tuottaa tuloksia.
 • Sitoudu tavoitteisiin: Aseta selkeät ja realistiset kasvutavoitteet sekä mittarit niiden seurantaan. Osoita, että olet valmis panostamaan tarvittaviin resursseihin tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Viesti avoimesti riskeistä: Rahoittajat haluavat tietää mahdollisista liiketoimintariskeistä, joten ole rehellinen niiden ilmaisemisessa ja kerro, kuinka yrityksesi aikoo hallita niitä.
 • Raportoi säännöllisesti edistymisestä: Pitämällä rahoittajat ajan tasalla yrityksesi kehityksestä voit vahvistaa luottamusta ja osoittaa sitoutumisesi yhteistyöhön.

Kun yrityksesi on valmis hakea kasvurahoitusta ja noudattaa näitä ohjeita, on todennäköisempää, että rahoittajat näkevät potentiaalin yrityksen kasvussa ja ovat valmiita tukemaan sitä. Muista kuitenkin olla kärsivällinen, sillä kasvurahoituksen hakuprosessi voi kestää aikaa ja vaatia useita yrityksiä ennen onnistumista.

Kasvurahoituksen hyödyt ja sudenkuopat

Kasvurahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa merkittävää kasvua ja kehitystä, mutta siihen liittyy myös riskejä, jotka on tunnistettava ja hallittava. Tässä kohdassa tarkastelemme kasvurahoituksen vaikutuksia yrityksen talouteen sekä onnistuneiden kasvustrategioiden rakentamista kasvurahoituksen avulla, ja tuomme esiin erilaisia riskejä ja haasteita, joita kasvurahoitukseen voi liittyä.

Kasvurahoituksen vaikutukset yrityksen talouteen: kassavirta ja velkaantuminen

Kasvurahoituksen avulla yritykset voivat saada lisää pääomia investointeihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Näillä investoinneilla voidaan parantaa kassavirtaa esimerkiksi lisäämällä markkinaosuutta tai tehostamalla toimintaa.

Toisaalta kasvurahoituksen vastaanottaminen voi aiheuttaa velkaantumista etenkin, jos rahoitus otetaan vierasta pääomaa sisältävästä lähteestä, kuten pankkilainasta tai joukkovelkakirjalainasta. Velkaantuminen itsessään ei ole aina huono asia, mutta kasvurahoituksen avulla velkaantunut yritys voi joutua paineisiin tuottaa nopeita tuloksia ja kattaa korot sekä lainojen maksuerät. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää suunnitella rahoitushakemus huolellisesti ja valita oikea rahoitusmuoto yrityksen tilanteeseen.

Onnistuneen kasvustrategian rakentaminen kasvurahoituksen avulla

Kasvurahoitus tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja toteuttaa tehokkaita kasvustrategioita, mutta onnistuminen edellyttää johdonmukaista suunnittelua ja hyvää projektinhallintaa. Yrityksen tulee tunnistaa omat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat (SWOT-analyysi) sekä laatia realistiset tavoitteet keskipitkälle ja pitkälle aikavälille. Kasvustrategiat voivat vaihdella liiketoiminnan laajentamisesta uusille markkinoille tai asiakassegmentteihin, tuote- ja palveluportfolion monipuolistumiseen sekä strategisten kumppanuuksien solmimiseen muiden toimijoiden kanssa.

Onnistuneessa kasvustrategiassa myös seuranta ja mittarit ovat olennaisessa roolissa. Yrityksen kannattaa valita mittarit, jotka vastaavat strategian tavoitteisiin, ja järjestää säännöllistä raportointia tuloksista, jotta toimenpiteitä voidaan tarvittaessa säätää matkan varrella.

Kasvurahoitusriskit ja -haasteet

Vaikka kasvurahoitus tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille, se sisältää myös erilaisia riskejä ja haasteita. Seuraavassa muutamia esimerkkejä:

 • Ylikasvu: Nopea kasvu ilman asianmukaista suunnittelua tai resurssien hallintaa voi johtaa ylikasvuun, joka voi rasittaa yrityksen toimintaa. Ylikasvu voi mm. aiheuttaa ongelmia kassavirrassa, henkilöstön rekrytoinnissa ja asiakaspalvelussa.
 • Suunnitelman puute: Jos yritys hakee kasvurahoitusta ilman selkeätä suunnitelmaa siitä, miten rahat käytetään, se voi johtaa resurssien tuhlaukseen eikä välttämättä johdatoivottuihin kasvutuloksiin. Tämä voi heikentää yrityksen kilpailukykyä ja taloudellista tilannetta.
 • Riskinjako: Kasvurahoituksen saaminen voi johtaa siihen, että yrityksen omistajien osuus yrityksestä pienenee esimerkiksi uusien sijoittajien myötä, mikä voi muuttaa päätöksentekorakenteita ja hallintaa. Lisäksi rahoittajat voivat asettaa ehtoja rahoitukselle, jotka täytyy ottaa huomioon strategian toteuttamisessa.
 • Markkinariskit: Yrityksen kasvaessa sen alttius erilaisille markkinariskeille voi lisääntyä, kuten valuuttakurssiriskit, raaka-ainehinnan vaihtelut tai taloussyklien heilahtelut. Nämä riskit on tunnistettava ja pyrittävä minimoimaan strategian suunnitteluvaiheessa.

Jotta edellä mainittuja riskejä ja haasteita voidaan välttää tai hallita tehokkaasti, yritysten on tärkeää panostaa riittävästi aikaa ja resursseja kasvustrategian suunnitteluun sekä valmistautua kasvurahoituksen hakemiseen huolellisesti. Onnistuneella strategialla ja johdonmukaisella toimeenpanolla yritykset voivat hyödyntää kasvurahoitusta tehokkaasti ja kestävästi.

Lue myös:
1. Lainaa osakeyhtiölle
2. Lainaa toiminimelle
3. Lainaa yrittäjälle
4. Lainaa uudelle yritykselle

Case-esimerkkejä onnistuneista kasvurahoitushankkeista

Kasvurahoituksen avulla monet yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä menestystarinoita niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tässä kappaleessa käsitellään esimerkkejä erilaisista yrityksistä, jotka ovat hyödyntäneet kasvurahoitusta kehittyäkseen ja kasvaakseen eri tavoin.

Kotimaisia menestystarinoita

Esimerkki 1: Supercell

Supercell on suomalainen mobiilipelien kehittäjä, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti pelihitteistään kuten Clash of Clans ja Hay Day. Yritys perustettiin vuonna 2010 ja sen alkutaipaleella se sai merkittävää kasvurahoitusta mm. Tekesiltä. Myöhemmin yritys houkutteli ulkomaisia sijoittajia, kuten japanilaista SoftBankia ja kiinalaista Tencent Holdingsia, jotka auttoivat rahoituksellaan Supercelliä laajentumaan ja saavuttamaan globaalin markkinajohtajuuden mobiilipeleissä.

Esimerkki 2: Wolt

Wolt on vuonna 2014 perustettu suomalainen ruoan kuljetuspalveluyritys, joka on laajentunut useisiin maihin Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa. Yrityksen kasvurahoitus koostui sekä kotimaisista että kansainvälisistä sijoittajista, kuten Inventuresta, 83Northista ja EQT Venturesista. Rahoituksen avulla Wolt on voinut kehittää alustaansa, laajentua uusille markkinoille ja kasvattaa työllistämäänsä henkilöstömäärää.

Kansainvälistymisen mahdollisuudet kasvurahoituksen tuella

Esimerkki 3: Varjo

Varjo on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää huippuluokan virtuaali- ja lisätyn todellisuuden tuotteita ammattilaiskäyttöön. Yritys perustettiin vuonna 2016, ja se on onnistunut hankkimaan merkittävää rahoitusta niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä sijoittajilta kuten Lifeline Venturesilta, Atomicolta ja Siemensin rahoitusyksiköltä Next47:ltä. Kasvurahoituksen avulla Varjo on voinut panostaa tuotekehitykseen ja saavuttaa markkinajohtajuuden omalla alallaan sekä laajentua kansainvälisesti.

Esimerkki 4: Smartly.io

Smartly.io on suomalainen yritys, joka tarjoaa mainosten automaatiota ja optimointia eri alustoille. Yritys sai alkunsa vuonna 2013, ja se on kasvanut nopeasti laajentaen toimintaansa yli 50 maahan. Kasvurahoitus on saatu pääosin kansainvälisiltä sijoittajilta, kuten Highland Europelta ja Providence Strategic Growthilta. Rahoituksen ansiosta Smartly.io on voinut kehittää tuotevalikoimaansa ja palvelujensa tarjontaa globaalisti asiakkailleen.

Nämä esimerkit osoittavat, että kasvurahoituksen avulla yritykset voivat saavuttaa merkittäviä kasvun etappeja, mukaan lukien laajentuminen eri markkinoille sekä kilpailukykyisen aseman saavuttaminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on yrityksen kasvurahoitus?

Yrityksen kasvurahoitus tarkoittaa erilaisten rahoitusvaihtoehtojen hyödyntämistä yrityksen kasvun tukemiseksi. Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi lainat, osakeanti, joukkorahoitus ja julkiset tuet.

Mitkä ovat yleisimmät kasvurahoituksen muodot?

Yleisiä kasvurahoituksen muotoja ovat pankkilainat, yrityslainat, joukkorahoitus, osakeanti, Business Finlandin rahoitus ja ELY-keskuksen avustukset.

Kuinka paljon yrityksen kasvurahoitusta voi saada?

Kasvurahoituksen määrä riippuu yrityksen tarpeista, rahoittajan kriteereistä ja hakijan oman rahoituksen määrästä. Summa voi vaihdella tuhansista euroista jopa miljooniin euroihin.

Miten yrityksen kasvurahoitusta haetaan?

Hae kasvurahoitusta valitsemalla sopiva rahoitusmuoto ja rahoittaja, tutustu heidän ehtoihinsa ja vaatimuksiin, ja täytä hakemus. Hakemuksessa tulee yleensä kertoa yrityksen taloustilanteesta, kasvusuunnitelmista ja rahoituksen käyttötarkoituksesta.

Miten yrityksen kasvurahoitus vaikuttaa omistusosuuksiin?

Osakeannin kautta saatu kasvurahoitus voi laimentaa aiempien osakkeenomistajien omistusosuutta, kun taas lainat ja avustukset eivät vaikuta omistusjärjestelyihin.

Milloin on oikea aika hakea yrityksen kasvurahoitusta?

Oikea aika hakea kasvurahoitusta riippuu yrityksen tilanteesta. Jos yritys on valmis kasvuun ja tarvitsee lisärahoitusta esimerkiksi investointeihin, tuotekehitykseen tai kansainvälistymiseen, voi olla hyvä hetki harkita kasvurahoituksen hakemista.

Voiko startup-yritys saada kasvurahoitusta?

Kyllä, startup-yritykset voivat hakea kasvurahoitusta monista eri lähteistä, kuten pankkilainoista, enkelisijoittajilta, joukkorahoituksesta ja julkisista tukiohjelmista.

Onko yrityksen kasvurahoitukselle takaisinmaksuaikaa?

Kasvurahoituksen takaisinmaksuaika vaihtelee rahoitusmuodon mukaan. Lainoilla on yleensä sovittu takaisinmaksuaika, kun taas avustuksilla ja osakeannilla ei ole samanlaista velvoitetta.

Miten yrityksen kasvurahoituksen korko määräytyy?

Kasvurahoituksen korko riippuu rahoitusmuodosta, markkinatilanteesta ja yrityksen luottokelpoisuudesta. Pankkilainoilla on yleensä markkinaehtoinen korko, kun taas joukkorahoituksen korko voi perustua sijoittajien tarjouksiin.

Mitä tietoja tarvitaan kasvurahoituksen hakemiseen?

Yrityksen kasvurahoituksen hakemiseen tarvitaan yleensä yrityksen perustiedot, taloudelliset tiedot, liiketoimintasuunnitelma, kasvustrategia sekä selvitys rahoituksen käyttötarkoituksesta.

Voiko yrityksen kasvurahoitusta saada ilman vakuuksia?

Joissain tapauksissa yrityksen kasvurahoitusta voi saada ilman vakuuksia. Esimerkiksi joukkorahoitus ja julkiset tukiohjelmat eivät yleensä vaadi vakuuksia, kun taas lainoissa vakuudet ovat usein tarpeen.

Miten yrityksen kasvurahoitusta voi vertailla eri rahoittajien välillä?

Vertaile kasvurahoituksen ehtoja, kuten korkoa, takaisinmaksuaikaa, vakuusvaatimuksia ja mahdollisia muita kuluja. Myös rahoittajan kokemus ja asiantuntemus yrityksen toimialalta voi olla hyvä huomioida vertailussa.

Miten yrityksen kasvurahoituksen käyttö valvotaan?

Rahoittaja voi asettaa ehtoja ja raportointivelvoitteita kasvurahoituksen käytölle. Esimerkiksi julkisten tukien saajat joutuvat usein raportoimaan rahan käytöstä ja projektin etenemisestä rahoittajalle.

Kuinka kauan kasvurahoituksen hakuprosessi kestää?

Kasvurahoituksen hakuprosessin kesto vaihtelee rahoitusmuodon ja rahoittajan mukaan. Joissain tapauksissa päätös voi tulla muutamassa viikossa, kun taas toisissa prosessi voi kestää kuukausia.

Mitkä ovat yrityksen kasvurahoituksen riskit?

Kasvurahoituksen riskit liittyvät usein takaisinmaksukykyyn, liiketoiminnan kasvuun ja markkinatilanteeseen. Yrityksen tulee varmistaa, että se pystyy vastaamaan rahoituksen ehtoihin ja velvoitteisiin.

Voiko yrityksen kasvurahoitusta hakea yhdessä muiden rahoitusmuotojen kanssa?

Kyllä, yritys voi hakea kasvurahoitusta useista eri lähteistä ja yhdistellä eri rahoitusmuotoja tarpeidensa mukaan. Tärkeää on huolellisesti suunnitella rahoitusratkaisut ja varmistaa, että ne tukevat yrityksen kasvustrategiaa.

Johtopäätökset ja vinkkejä yrityksen kasvurahoituksen hakemiseen

Kasvurahoitus on tärkeä osa yrityksen kehittymistä ja menestystä, ja tässä artikkelissa olemme käyneet läpi sen eri muodot, merkityksen sekä hakuprosessin. Tämän tiedon pohjalta voimme esittää joitakin johtopäätöksiä ja antaa vinkkejä yrityksille, jotka suunnittelevat kasvurahoituksen hakemista.

Harkitse huolellisesti rahoituksen tarvetta ja valitse oikea rahoitusmuoto

Yrityksen ensimmäisenä askeleena kasvurahoituksen hakemisessa on tunnistaa sen todellinen tarve ja valita sopivin rahoitusmuoto. Tähän kuuluu omien resurssien analysointi, kasvuun liittyvien investointien määrittely sekä liiketoimintasuunnitelman päivitys. On tärkeää pohtia realistisesti, millaista rahoitusta yritys voi saada ja miten se vaikuttaa liiketoiminnan kehittymiseen.

Valmistaudu perusteellisesti rahoituksen hakemiseen

Kasvurahoituksen saaminen voi olla haastavaa ja kilpailtua, joten yrityksen on valmistauduttava hakuprosessiin huolellisesti. Tämä tarkoittaa liiketoimintasuunnitelman päivittämistä, rahoitussuunnitelman laatimista sekä riskienhallinnan suunnittelua. On myös hyvä kerätä omaa näyttöä yrityksen menestymisestä ja potentiaalista esimerkiksi aiempien saavutusten tai positiivisen asiakaspalautteen muodossa.

Vertaile rahoittajia ja etsi sopivimmat vaihtoehdot

Rahoitusmarkkinoilla on monia erilaisia toimijoita, kuten pankkeja, yksityisiä sijoittajia ja julkisia rahoituslaitoksia. Yrityksen kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin ja vertailla niiden ehtoja, korkoja ja muita tekijöitä löytääkseen parhaiten oman tarpeeseensa sopivan ratkaisun. Myös neuvottelemalla ja verkostoitumalla voi avautua uusia mahdollisuuksia kasvurahoituksen saamiseksi.

Huomioi kasvurahoituksen hyödyt ja sudenkuopat

Kasvurahoituksella voi olla merkittäviä vaikutuksia yrityksen talouteen ja kehitykseen, niin positiivisia kuin negatiivisia. Yrityksen on tärkeää ymmärtää nämä vaikutukset sekä rakentaa onnistunut kasvustrategia rahoituksen avulla. Myös kasvurahoituksen riskeihin ja haasteisiin, kuten velkaantumiseen tai yhteistyöhön uusien sijoittajien kanssa, tulee varautua etukäteen.

Ole avoin, rehellinen ja aktiivinen rahoitusneuvotteluissa

Rahoittajat etsivät luotettavia ja kannattavia kumppaneita investointeihinsa. Yrityksen on tärkeää ansaita rahoittajien luottamus esimerkiksi avaamalla omaa liiketoimintaansa, tilanteensa ja suunnitelmiaan selkeästi ja rehellisesti.Aktiivinen kommunikaatio rahoittajien kanssa ja oman yrityksen vahvuuksien korostaminen auttavat saamaan parhaan mahdollisen rahoituksen.

Seuraa ja raportoi rahoituksen käyttöä ja tuloksia

Kun yritys on saanut kasvurahoitusta, sen käyttöä ja vaikutuksia tulee seurata jatkuvasti. Rahoittajat arvostavat avointa raportointia ja vastuullista toimintaa, mikä voi myös helpottaa mahdollisten lisärahoitustarpeiden käsittelyä tulevaisuudessa. Onnistuneet rahoitusprojektit luovat myös hyvän maineen yritykselle ja parantavat sen asemaa markkinoilla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kasvurahoituksen hakeminen ei ole helppo prosessi, mutta huolellisella valmistautumisella ja oikealla strategialla se voi tuottaa merkittävästi hyötyjä yritykselle. Jokaisen yrityksen on löydettävä oma tapansa navigoida rahoitusmarkkinoilla ja tehtävä yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka parhaiten tukevat liiketoiminnan kasvua ja kehitystä.

Linkit ja vinkit

Tässä kohdassa esittelemme joitakin hyödyllisiä lähteitä ja linkkejä, joiden avulla voit perehtyä tarkemmin yrityksen kasvurahoitusta koskeviin aiheisiin. Nämä resurssit auttavat sinua ymmärtämään eri rahoitusmuotoja sekä niiden hakuprosesseja, antavat vinkkejä kasvustrategioiden rakentamiseen ja tarjoavat lisää tietoa kasvurahoituksen mahdollisista hyödyistä ja haasteista.

Yleisiä resursseja

 • Business Finland – Julkinen organisaatio, joka tukee suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja innovaatioiden kehittämistä tarjoamalla rahoitusta, asiantuntijapalveluja ja verkostoja.

Muita hyödyllisiä linkkejä

 • Finnish Business Angels Network (FiBAN) – Verkosto, joka yhdistää enkelisijoittajat ja kasvuyritykset.
 • Pääomasijoittajat ry – Suomen Pääomasijoittajayhdistys edustaa suomalaisia pääomasijoittajia sekä tarjoaa tietoa alan sijoituksista ja toimijasta.
 • Finnvera – Julkinen rahoituslaitos, joka tarjoaa lainoja, erilaisia takauksia, vienninrahoitusta sekä muuta yritysten rahoituksen turvaamiseksi tarpeellista finanssipalvelua.
 • Europeana EU-rahoitusportaali – Portaali, josta löydät tietoa eri Euroopan Unionin rahoitusohjelmien kautta saatavasta rahoituksesta.

Näiden resurssien avulla voit tutustua aiheeseen syvemmin ja saada lisätietoja yrityksen kasvurahoitukseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. Muista aina tarkkailla myös oman toimialasi uutisia, julkaisuja ja tapahtumia, jotta pysyt ajan tasalla alan kehityksestä ja olet valmis hyödyntämään mahdolliset kasvurahoituslähteet parhaalla mahdollisella tavalla.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *