Yritysrahoitus

Yritysrahoitusta voi tarvia niin uusi yrittäjä kuin jo pitkään menestynyt suuri yhtiö - lue oppaamme yrityksen rahoitukseen.

21 min luku

Johdanto yritysrahoitukseen ja sen kilpailutukseen

Yritysrahoitus on keskeinen osa yritystoimintaa ja sen menestymistä. Se auttaa yrityksiä saamaan tarvitsemansa varat toiminnan aloittamiseen, laajentamiseen tai uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Kilpailuttamalla yritysrahoituksen yritykset voivat varmistaa parhaan mahdollisen rahoitusmuodon, -ehdot ja -kustannukset. Tässä artikkelissa käsitellään yritysrahoituksen eri muotoja, kilpailuttamisen vaiheita sekä vinkkejä onnistuneeseen rahoitushankkeeseen.

Yritysrahoituksen merkitys

Yritysrahoituksella on kiistaton merkitys liiketoiminnalle, sillä se mahdollistaa yrityksen kasvun ja kehityksen. Yrityksen oikein mitoitettu ja suunniteltu rahoitus auttaa tasapainottamaan tulojen ja menojen välisiä eroja, suojautumaan riskialttiilta tilanteilta sekä varmistamaan toimintavarmuuden. Hyvä rahoitusratkaisu voi myös vaikuttaa positiivisesti yrityksen maineeseen, taloudelliseen vakavaraisuuteen ja sijoittajien kiinnostukseen.

Kilpailutusprosessin yleiskatsaus

Yritysrahoituksen kilpailuttaminen tarkoittaa rahoitustarjousten pyytämistä, vertailua ja valintaa useilta eri rahoituslaitoksilta ja rahoitusmuodoista. Kilpailuttamisen avulla yritykset voivat varmistaa, että ne saavat parhaan mahdollisen sopimuksen omiin tarpeisiinsa ja liiketoimintamalleihinsa. Kilpailutusprosessi vaatii huolellista valmistelua, oikeiden kumppaneiden valintaa sekä onnistunutta neuvottelua.

Seuraavissa osioissa käydään läpi yritysrahoituksen eri muodot, kilpailutuksen vaiheet, vinkkejä onnistuneeseen kilpailutukseen sekä usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta.

Yritysrahoituksen eri muodot

Yritysrahoituksen järjestämiseen on monia tapoja ja eri rahoitusmuotoja, jotka voivat tukea yrityksen kasvua ja kehittymistä. Tässä kappaleessa käydään läpi eri rahoitusmuodot, niiden ominaisuudet ja soveltuvuus eri tilanteisiin.

Oma pääoma

Oma pääoma tarkoittaa yrityksen omistajien sijoittamaa varallisuutta. Se on yrityksen perusta, ja sen avulla voidaan hankkia esimerkiksi laitteita, investoida markkinointiin tai rakentaa varastoja.

Osakepääoma

Osakepääoma koostuu yrityksen osakkeista, jotka edustavat osuutta yrityksestä. Osakkeiden myyminen tai uusien osakkeiden liikkeelle laskeminen on yksi tapa hankkia omaa pääomaa suoraan sijoittajilta. Yritykselle tämä tarkoittaa jonkin verran menetettyjä omistusoikeuksia, mutta mahdollistaa samalla varojen saamisen ilman velkaantumista.

Sijoittajat ja enkelisijoittajat

Yksityiset sijoittajat, kuten enkelisijoittajat, voivat myös sijoittaa yritykseen omia varojaan. He tulevat usein mukaan yrityksen alkuvaiheessa ja tuovat paitsi rahallista tukea, myös kokemusta, verkostoja ja asiantuntemusta. Tällöin sijoittaja saa yleensä osuuden yrityksen omistuksesta.

Vieras pääoma

Vieras pääoma tarkoittaa lainaa tai muuta velkarahoitusta, joka ei ole peräisin yrityksen omista varoista. Se on tyypillisesti kustannustehokasta ja lyhytaikaista rahoitusta erilaisten hankkeiden toteuttamiseen.

Lainat ja luotot

Yrityksille voidaan myöntää erilaisia lainoja, kuten pankkilainoja, vakuudellisia lainoja tai vakuudettomia yrityslainoja. Luotot taas ovat joustavampi rahoitusmuoto; ne voivat olla esimerkiksi tililuottoja tai pikalainoja. Lainojen ja luottojen hinnoittelu perustuu usein yrityksen luottoluokitukseen ja vakuuksiin.

Leasing

Leasing on rahoitusmuoto, jossa yritys vuokraa laitteita tai kalustoa pitkäaikaiseen käyttöön sen sijaan, että ostaisi ne omaksi. Leasing-sopimus vaatii usein vähemmän pääomaa alussa kuin laitteiden hankinta, ja se voi helpottaa yrityksen kassavirtaa.

Factoring

Factoring eli laskujen rahoitus on palvelu, jossa yritys myy saamiset eli avoimet laskut esimerkiksi factoring-yhtiölle. Tällöin yritys saa laskutettavasta summasta suurimman osan nopeasti käyttöönsä ja ulkoistaa samalla laskujen perinnän. Factoring on erityisen hyödyllinen, jos yrityksen asiakkailla on pitkät maksuajat.

Julkinen rahoitus

Julkinen rahoitus koostuu erilaisista avustuksista, tukimuodoista ja lainoista, jotka ovat peräisin valtiolta tai muilta julkiselta sektorilta, kuten EU:lta.

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset voivat olla erilaisia apurahoja, lainoja tai verohelpotuksia, joiden tarkoituksena on edistää yritysten toimintaa, innovointia ja työllisyyttä. Niitä myönnetään usein erilaisten hankkeiden, kuten kehitysprojektien, tutkimus- ja tuotekehitystyön tai kansainvälistymisen tukemiseen.

EU-rahoitus

EU:n rahoitusohjelmat ovat suunnattu erityisesti pk-yrityksille, ja ne tarjoavat mahdollisuutta hakea tukea esimerkiksi teknologian kehittämiseen, kansainvälistymiseen tai ympäristöhankkeisiin. EU-rahoituksen hakeminen vaatii usein oman pääoman lisäksi yhteistyötä muiden yritysten tai tutkimuslaitosten kanssa.

Muut rahoitusmuodot

Yritysrahoituksen kentässä on myös muita innovatiivisia rahoitusmuotoja, jotka voivat soveltua yrityksen eri vaiheisiin ja tarpeisisiin.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus tarkoittaa rahoituksen hankkimista suurelta joukolta ihmisiä, jotka sijoittavat yleensä pieniä summia yritykseen tai projektiin. Joukkorahoitus voi olla joko lainapohjaista, osakepohjaista tai palkkiopohjaista. Yritys hyötyy joukkorahoituksesta paitsi rahoituksen saamisessa myös tuotekehityksen testaamisessa ja markkinoinnissa. Joukkorahoitus voidaan toteuttaa erilaisten alustojen, kuten Kickstarterin tai Invesdorin, kautta.

Pääomasijoittajat

Pääomasijoittajat ovat ammattimaisia sijoittajia, jotka sijoittavat yrityksiin yleensä omistusosuutta vastaan. Pääomasijoittajat voivat erikoistua eri yritysvaiheisiin, kuten kasvuyrityksiin, startupeihin tai kypsyneisiin yrityksiin. He tuovat mukanaan paitsi rahoitusta myös osaamista, kontakteja ja kokemusta liiketoiminnan kehittämiseen. Pääomasijoitusten saaminen edellyttää usein selkeää liiketoimintasuunnitelmaa ja näyttöä yrityksen potentiaalista.

Yritysrahoituksen eri muodot tarjoavat monia vaihtoehtoja yrityksille rahoitusvaikeuksissa ja mahdollistavat kasvun, kehityksen ja innovoinnin. Yrityksen on tärkeää pohtia eri rahoitusmuotojen etuja ja haittoja sekä miettiä, mikä niistä sopii parhaiten sen omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Yritysrahoituksen kilpailutuksen vaiheet

Yritysrahoituksen kilpailuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tässä osiossa käymme läpi kilpailutusprosessin eri vaiheita, jotka auttavat yritystä löytämään parhaiten sopivan rahoitusmuodon ja -kumppanin. Olit sitten hakemassa lainaa uudelle yritykselle tai jo pitkään menestyneelle osakeyhtiölle, rahoituksen haku on samankaltainen prosessi.

Tarpeiden kartoitus

Ensimmäinen askel yritysrahoituksen kilpailutuksessa on tarpeiden kartoitus. Yrityksen tulee tunnistaa, minkälaisia rahoitustarpeita sillä on ja millaista rahoitusta se etsii. Tarpeet voivat liittyä esimerkiksi investointeihin, käyttöpääoman lisäämiseen tai kasvuun tähtäävien toimenpiteiden rahoittamiseen. On tärkeää määritellä selkeästi rahoitustarve, jotta voidaan keskittyä löytämään juuri siihen sopivia ratkaisuja ja sopivaa lainaa yrittäjälle.

Rahoitusvaihtoehtojen vertailu

Kun yrityksen rahoitustarve on kartoitettu, on aika tutustua erilaisiin rahoitusmuotoihin ja -vaihtoehtoihin. Eri rahoitusmuodot tarjoavat erilaisia etuja ja haittoja, joten niiden vertailu on välttämätöntä parhaan ratkaisun löytämiseksi. Tässä vaiheessa yrityksen on hyvä harkita eri rahoitusmuotojen kuten oman pääoman, vieraan pääoman ja julkisen rahoituksen sekä niiden alakategorioiden mahdollisuuksia. Vertailu auttaa ymmärtämään, mikä rahoitusmuoto on paras juuri kyseiseen tarpeeseen.

Rahoitussuunnitelman laatiminen

Seuraavaksi yrityksen tulee laatia rahoitussuunnitelma, johon kirjataan, millaista rahoitusta haetaan, minkä suuruista summaa tarvitaan ja miten rahoitus kohdistetaan eri toimenpiteisiin. Rahoitussuunnitelma antaa selkeän ja konkreettisen pohjan neuvotteluille potentiaalisten rahoittajien kanssa ja auttaa myös yritystä itseään pitämään fokuksen oikeissa asioissa koko kilpailutusprosessin ajan.

Rahoituskumppanien valinta

Kun yrityksen rahoitustarpeet, -vaihtoehdot ja -suunnitelma ovat selvillä, on aika lähteä etsimään sopivia rahoituskumppaneita. Tähän prosessiin kuuluu tarjouspyyntöjen lähettäminen ja ehdokkaiden haastattelut sekä tarjousten vertailu. Tärkeä osa tätä vaihetta on myös rahoituskumppaneiden taustojen, kokemuksen ja referenssien tarkistaminen.

Sopimusten neuvottelu ja allekirjoittaminen

Kun rahoituskumppani on valittu, siirrytään sopimusneuvotteluihin. Tässä vaiheessa yrityksen kannattaa olla tarkkana sopimusehtojen suhteen ja varmistaa, että kaikki keskeiset asiat kuten rahoituksen määrä, maksuehdot, vakuudet ja muut mahdolliset erikoisehdot on käyty läpi huolellisesti. Kun sopimusneuvottelut on saatu päätökseen, allekirjoitetaan sopimus yrityksen ja rahoituskumppanin välillä.

Rahoituksen seuranta ja raportointi

Viimeinen vaihe yritysrahoituksen kilpailutuksessa on rahoituksen seuranta ja raportointi. On tärkeää, että yritys pitää kirjaa rahoituksen käytöstä ja sen vaikutuksesta liiketoiminnan kehitykseen. Myös rahoituskumppani odottaa säännöllisiä raportteja, jotta he voivat arvioida rahoituksen tehokkuutta ja omia sijoituksiaan. Rahoituksen seuranta ja raportointi auttavat yritystä myös oppimaan prosessista ja kehittämään rahoituskilpailutustaan tulevaisuudessa.

Miten valmistautua yritysrahoituksen kilpailutukseen

Yritysrahoituksen kilpailutus on tärkeä vaihe hankittaessa lisää pääomaa yrityksen kasvulle, kehittämiselle ja investoinneille. Onnistunut kilpailutus vaatii hyvää valmistautumista, jotta eri rahoitusmuodot ja -vaihtoehdot voidaan punnita huolella ja löytää paras mahdollinen ratkaisu. Tässä osiossa käsitellään, kuinka parhaiten valmistautua yritysrahoituksen kilpailutukseen.

Yrityksen taloudellisen tilanteen analysointi

Ensimmäinen askel kilpailutusprosessissa on yrityksen nykyisen taloudellisen tilanteen analysointi. Tämä käsittää muun muassa tuloslaskelman, taseen ja kassavirran tutkimista sekä kannattavuuden, vakavaraisuuden ja likviditeetin mittareiden arvioimista. Analyysin avulla saadaan selville yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja mahdolliset riskit rahoituksen näkökulmasta.

Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen

Rahoittajat arvioivat usein yritysten liiketoimintasuunnitelmia ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Siksi on tärkeää, että yrityksen liiketoimintasuunnitelma on ajan tasalla ja se kuvastaa nykytilannetta sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Päivitettyyn liiketoimintasuunnitelmaan tulisi sisältyä muun muassa markkinatilanne, kilpailija-analyysi, tuotekehitys, markkinointistrategia, myyntitavoitteet ja taloudelliset ennusteet.

Rahoitustarpeen määrittely

Ennen rahoitusvaihtoehtojen vertailua on olennaista määritellä yrityksen rahoitustarve. Mieti, kuinka paljon pääomaa tarvitaan eri käyttötarkoituksiin esimerkiksi investointeihin, työvoiman lisäämiseen, markkinointiin tai kassavirran parantamiseen. Rahoitustarpeen määrittely auttaa arvioimaan sopivia rahoitusmuotoja ja -lähteitä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla voi olla merkittävä vaikutus rahoituksen kilpailutuksessa. Rahoittajalle on tärkeää, että yritys tunnistaa toimintaansa liittyvät riskit ja ennaltaehkäisee niitä tehokkaasti. Näitä riskejä voivat olla esimerkiksi taloudelliset riskit, liiketoiminnan riskit tai ympäristöön liittyvät riskit. Kartoita potentiaaliset riskit ja laadi suunnitelma niiden vähentämiseksi ja hallitsemiseksi, jotta rahoittajat voivat luottaa yrityksen kykyyn selviytyä haasteista.

Muista, että valmistautuminen yritysrahoituksen kilpailutukseen on ensiarvoisen tärkeää onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi ja parhaan mahdollisen rahoitusmuodon löytämiseksi. Analysoi taloudellinen tilanne, päivitä liiketoimintasuunnitelma, määrittele rahoitustarve ja huolehdi riskienhallinnasta, jotta olet hyvin valmistautunut kilpailuttamaan yrityksellesi sopivan rahoitusvaihtoehdon.

Vinkkejä onnistuneeseen yritysrahoituksen kilpailutukseen

Yritysrahoituksen kilpailutus voi olla monimutkainen ja aikaa vievä prosessi. Se vaatii huolellista valmistautumista ja vahvaa tietämystä eri rahoitusmuodoista ja -mahdollisuuksista. Onnistunut yritysrahoituksen kilpailutus voi kuitenkin tarjota merkittäviä etuja yritykselle, kuten paremmat ehdot, joustavammat sopimukset ja mahdollisuuden rahoittaa kasvua ja kehitystä. Tässä osiossa annamme sinulle viisi vinkkiä, jotka auttavat sinua navigoimaan yritysrahoituksen kilpailutuksessa.

1. Aloita prosessi ajoissa

Mitään ei voida korostaa enemmän kuin varaamaan riittävästi aikaa yritysrahoituksen kilpailuttamiseen. Ajoissa aloittaminen antaa sinulle mahdollisuuden kartoittaa tarpeesi selkeästi, tutustua eri rahoitusmuotoihin ja arvioida niiden sopivuutta liiketoimintaasi. Lisäksi se auttaa sinua luomaan realistisen aikataulun ja minimoimaan riskejä, kuten rahoitushakemuksen hylkäämisen tai heikompien sopimusneuvottelujen takia syntyviä aikatauluongelmia.

2. Käytä asiantuntijoita apuna

Yritysrahoituksen kilpailutus voi olla monimutkainen prosessi, ja erilaisten rahoitusmuotojen ymmärtäminen voi vaati paljon tietämystä ja kokemusta. Siksi on suositeltavaa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tai konsultteja, jotka voivat auttaa sinua määrittelemään tarpeesi, arvioimaan eri rahoitusvaihtoehtojen soveltuvuutta ja valmistelemaan vakuuttavia hakemuksia tai esityksiä potentiaalisille rahoittajille.

3. Verkostoidu potentiaalisten rahoittajien kanssa

Rahoittajien verkostoituminen voi olla erinomainen tapa edistää yritysrahoituksen kilpailuttamista. Aktiivisen verkostoitumisen kautta voit kartoittaa yrityksesi tarpeisiin sopivia rahoituslähteitä, luoda kontakteja mahdollisiin rahoittajiin ja saada tärkeitä sisäpiirin tietoja heidän toimintaperiaatteistaan ja odotuksistaan. Osallistu alan tapahtumiin ja muodosta yhteyksiä sosiaalisen median tai ammatillisten verkostoitumisalustojen kautta.

4. Ole avoin eri rahoitusmuodoille

Yksi yleisimmistä virheistä yritysrahoituksen kilpailutuksessa on kohdentaa kaikki resurssit vain yhteen rahoitusvaihtoehtoon. On tärkeää olla avoin erilaisille rahoitusmuodoille ja harkita niiden yhdistelmiä, jotta saat parhaan mahdollisen rahoituksen yrityksesi tarpeisiin. Esimerkiksi pankkilainan vaihtoehtona voit harkita joukkorahoitusta, enkelisijoittajia tai julkisen sektorin tukea. Ole valmis tutkimaan uusia mahdollisuuksia ja joustamaan tarvittaessa.

5. Panosta hakemusten ja esitysten laatuun

Rahoittajat kohtaavat päivittäin lukuisia hakemuksia, minkä vuoksi sinun on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota hakemusten ja esitysten laatuun. Hakemuksen tulee olla ammattimainen, selkeä ja helppolukuinen. Varmista, että se sisältää riittävästi tietoa liiketoimintamallistasi, markkinatilanteestasi ja kasvustrategiastasi sekä näyttää vakuuttavalta rahoittajan näkökulmasta. Konsultoi asiantuntijoita tai pyydä palautetta kollegoilta parantaaksesi hakemuksesi laatua ennen sen lähettämistä.

Usein kysytyt kysymykset yritysrahoituksen kilpailutuksesta

Yritysrahoituksen kilpailutus on monimutkainen prosessi, johon liittyy useita vaiheita ja erilaisia rahoitusmuotoja. Tässä osiossa käsitellään usein kysyttyjä kysymyksiä ja annetaan vastauksia niihin auttaaksemme sinua ymmärtämään paremmin yritysrahoituksen kilpailutusta.

Miten löytää oikea rahoitusmuoto yritykselle?

Löytääksesi oikean rahoitusmuodon yrityksellesi on tärkeää tehdä perusteellinen analyysi yrityksen taloudellisesta tilanteesta, rahoitustarpeista sekä riskeistä. Tutustu erilaisiin rahoitusmuotoihin, kuten oma pääoma, vieras pääoma ja julkiset avustukset, sekä niiden etuihin ja haittoihin suhteessa liiketoimintasi tilanteeseen. Tarvittaessa voi olla hyödyllistä konsultoida alan asiantuntijoita tai neuvonantajia saadaksesi lisätietoa ja tukea sopivan rahoitusmuodon etsimisessä.

Mitä tietoja tarvitaan rahoitushakemuksessa?

Rahoitushakemukseen sisällytettävät tiedot voivat vaihdella rahoittajasta riippuen, mutta yleensä rahoitushakemuksesta tulisi käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Yrityksen perustiedot, kuten nimi, y-tunnus ja toimiala.
 • Liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää yrityksen strategian, markkinanäkymät ja kilpailijat.
 • Taloudellinen suunnitelma, joka sisältää aiemmat tuloslaskelmat ja taseen sekä tulevat ennusteet.
 • Rahoitustarpeen määrittely, mukaan lukien tarvittavan rahoituksen määrä ja käyttötarkoitus.
 • Riskianalyysi ja riskienhallintakeinot.

Muista varmistaa, että hakemuksessa esitetty tieto on ajantasaista, yksityiskohtaista ja hyvin argumentoitua.

Miten valita paras rahoituskumppani?

Parhaan rahoituskumppanin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:

 • Rahoituskumppanin maine ja kokemus alalla. Tutki heidän taustaansa ja suorituskykyään auttaaksesi sinua arvioimaan luotettavuutta ja osaamista.
 • Rahoitusehdot, kuten lainan määrä, takaisinmaksuaika ja korkotaso. Vertaa ehtoja eri rahoitustarjousten välillä löytääksesi parhaiten liiketoimintaasi sopivan ratkaisun.
 • Rahoituskumppanin joustavuus ja tuki. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että rahoittaja tarjoaa neuvontaa tai on valmis muokkaamaan rahoitussopimuksen ehtoja tarpeen mukaan.

Hyvä käytäntö on luoda vertailutaulukko tai arviointikriteeristö, joka auttaa sinua vertailemaan ja arvioimaan eri vaihtoehtoja suhteessa omiin tarpeisiisi ja prioriteetteihin.

Kuinka kauan kilpailutusprosessi kestää?

Kilpailutusprosessin kesto voi vaihdella suuresti riippuen yrityksen koosta, rahoitusmuodosta ja -tarpeesta sekä rahoittajasta. Joissakin tapauksissa kilpailutus saattaa kestää vain muutamia viikkoja, kun taas toisilla kerroilla prosessi voi viedä useita kuukausia tai jopa vuoden. Siksi on ensiarvoisen tärkeää aloittaa kilpailutusprosessi hyvissä ajoin ja varata riittävästi aikaa siihen.

Miten yritysrahoituksen kilpailutusta voi seurata?

Yritysrahoituksen kilpailutuksen seuraamiseksi on hyvä laatia suunnitelma, joka sisältää eri vaiheet ja niille asetetut aikataulut. Näin voit pitää itsesi ajan tasalla edistymisestä ja tehdä tarvittaessa muutoksia prosessiin. Joitakin tapoja seurata yritysrahoituksen kilpailutusta ovat:

 • Suunnitelmien ja aikataulujen päivittäminen säännöllisesti.
 • Tavoitteiden asettaminen kullekin vaiheelle ja niiden toteutumisen arviointi.
 • Kommunikaation ylläpitäminen rahoituskumppanien kanssa ja palautteen kerääminen heiltä.
 • Raportoinnin tekeminen esimerkiksi yrityksen johdolle tai hallitukselle.

Näiden menetelmien avulla voit varmistaa, että yritysrahoituksen kilpailutusta ohjataan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti kohti tavoitteita.

Minkälaisia yritysrahoituksen muotoja on olemassa?

Yritysrahoitus voidaan jakaa karkeasti kahteen pääryhmään: vieraaseen pääomaan ja omaan pääomaan. Vieraaseen pääomaan kuuluvat esimerkiksi lainat, joukkovelkakirjalainat ja leasing-rahoitus. Omaan pääomaan kuuluu puolestaan esimerkiksi osakepääoman korotus tai sijoitukset uusien osakkeiden muodossa. Yritysrahoituksen muoto valitaan yleensä yrityksen toimialan, rahoitustarpeen ja -valmiuden sekä markkinaolosuhteiden perusteella.

Mitä tarkoitetaan riskirahoituksella?

Riskirahoitus on sellaista rahoitusta, joka sisältää merkittävän riskin sijoitetun pääoman menetyksestä yrityksen toiminnan ollessa epävarmaa tai riskialttiita. Riskirahoitusta tarjoavat usein erilaiset pääomasijoittajat, kuten enkelisijoittajat, venture capitalist -yhtiöt ja kasvurahastot, jotka sijoittavat pääasiassa alkuvaiheen yrityksiin tai muihin potentiaalisesti nopeaan kasvuun tähtääviin hankkeisiin.

Voiko yritysrahoitusta saada julkisista lähteistä?

Kyllä, yritykset voivat hakea rahoitusta esimerkiksi julkisista rahoitusorganisaatioista tai hankkeiden kautta, jotka on tarkoitettu yritysten tukemiseen. Tunnettuja julkisen sektorin rahoittajia Suomessa ovat muun muassa Business Finland, ELY-keskukset ja Suomen Teollisuussijoitus Oy. Näiden rahoituksen muodot voivat olla esimerkiksi lainoja, avustuksia, takauksia tai pääomasijoituksia.

Onko olemassa rahoitusvaihtoehtoja ilman vakuuksia?

Yritysrahoitus ilman vakuuksia voi sisältää esimerkiksi erilaiset joukkorahoitusmuodot (kuten vertaislainaus tai osakepohjainen joukkorahoitus), leasing-rahoitusta tai pääomasijoituksia. Myös joissain julkisen sektorin tarjoamissa rahoitusmahdollisuuksissa ei edellytetä vakiintuneita vakuuksia.

Millaisia laskurahoituksen muotoja on saatavilla yrityksille?

Laskurahoituksen avulla yritykset voivat muuntaa saamisiaan rahaksi nopeasti ja parantaa näin kassavirtaansa. Suosittuja laskurahoituksen muotoja ovat factoring eli laskusaatavien myynti sekä saatavien rahoitus -palvelut, joissa yritys antaa saataviensa rahoituksenantajalle vakuudeksi.

Miten erilaiset rahoitusmuodot vaikuttavat yrityksen velkaantumisasteeseen?

Rahoitusmuodot, jotka kasvattavat yrityksen velkataakkaa, nostavat sen velkaantumisastetta. Tällaisia rahoitusmuotoja ovat esimerkiksi lainat ja joukkovelkakirjalainat. Omaan pääomaan perustuvat rahoitusmuodot, kuten osakepääoman korotus tai pääomasijoitukset, sen sijaan eivät nosta yrityksen velkaantumisastetta.

Miten yrityksen kannattavuus vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin?

Yrityksen kannattavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joita rahoittajat arvioivat päättäessään rahoituksen myöntämisestä ja sen ehdoista. Kannattava yritys todennäköisesti kykenee maksamaan niille osoitetut lainat tai muut rahoitukselliset sitoumukset, mikä vähentää rahoittajan riskiä. Huono kannattavuus voi puolestaan vaikeuttaa rahoituksen saamista, nostaa korkokustannuksia ja/tai vaatia lisävakuuksia.

Miten rahoitustarjousten vertailu kannattaa toteuttaa?

Yrityksen tulisi vertailla eri rahoitustarjouksia huomioon ottaen laina-aika, korko, mahdolliset palkkiot, kokonaiskustannukset sekä ehdot, kuten mahdolliset vakuudet ja takaisinmaksun joustavuus. Vertailu auttaa löytämään yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan ja edullisimman rahoitusmuodon.

Voiko vakuuden olla muuta kuin kiinteää omaisuutta?

Kyllä, vakuudet voivat olla muutakin kuin kiinteää omaisuutta. Ne voivat käsittää esimerkiksi yrityksen saatavat, osakkeet, immateriaalioikeudet (kuten patentit) tai erilaisten takauksien antamisen. Rahoittajan kanssa voidaan sopia vakuuden luonteesta yrityksen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Millaisia kriteereitä rahoittajat arvioivat ennen rahoituksen myöntämistä?

Rahoittajat arvioivat usein yrityksen taloudellista tilannekuvaa, kuten liikevaihtoa, kannattavuutta, velkaantumisastetta ja maksuvalmiutta. Lisäksi rahoittajat voivat tarkastella yrityksen toimialaa, markkina-asetelmaa, kilpailuetuja, johtoryhmän kokemusta ja millaisia riskejä yritystoimintaan liittyy. Rahoituspäätökseen vaikuttavat tekijät vaihtelevat rahoittajien ja rahoitusmuotojen välillä.

Miten yritysrahoituksessa voi ennakoida taloudelliset riskit?

Yritys voi ennakoida taloudellisia riskejä tutkimalla markkinoita ja toimialaa, laatimalla realistisia skenaarioita tulevaisuuden näkymistä ja kassavirtalaskelmia sekä varautumalla mahdollisiin muutoksiin esimerkiksi hankkimalla riittävän suuruisen puskurin tai suojaamalla valuutariskejä. Lisäksi yrityksen tulee seurata aktiivisesti omaa taloudellista tilannettaan ja tehdä tarvittaessa muutoksia strategiaansa ja rahoitukseensa.

Onko olemassa erityistä rahoitusta, joka on suunnattu yrittäjille tai yrityksen perustamiseen liittyvien kustannusten kattamiseksi?

Kyllä, useissa maissa ja Suomessakin on tarjolla erityistä alkuvaiheen yritysten rahoitusta, kuten Finnveran alkutakaus tai Business Finlandin innovaatioseteli. Myös erilaiset pääomasijoittajat, kuten enkelisijoittajat ja startup-rahastot, voivat tarjota rahoitusta yrityksen perustamiseen liittyviin kuluihin.

Miten yrityksen toiminnan kasvu voi vaikuttaa sen rahoitustarpeisiin ja -mahdollisuuksiin?

Yrityksen kasvaessa sen rahoitustarpeet saattavat kasvaa investointitarpeiden, lisääntyvän henkilöstön ja suuremman liiketoimintavoluumin vuoksi. Toisaalta kasvava yritys voi olla houkuttelevampi rahoittajille, koska se viestii paremmasta kannattavuuspotentiaalista ja aiempaa suuremmasta kyvystä vastata rahoituksen takaisinmaksusta. Kasvun hallinta ja hyvä rahoitusstrategia ovat avainasemassa yrityksen menestykselle.

Mitä eroa on eri rahoitusmuotojen välillä?

Yritysrahoituksen muodot vaihtelevat niiden luonteen, ehtojen ja vaikutusten perusteella. Omaan pääomaan pohjautuvat rahoitusmuodot, kuten osakepääoman korotus tai pääomasijoitukset, antavat yritykselle lisää omistajuuspohjaista rahoitusta ilman velvoitetta maksaa korkoa. Vieraan pääoman rahoitus, kuten laina, leasing tai joukkovelkakirjalainat, sisältää rahan lainaamisen ja korkokulut. Eri rahoitusmuodoilla voi olla myös merkittävästi erilaisia ehtoja ja kustannuksia.

Yhteenveto

Yritysrahoituksen kilpailutus on olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista. Sen avulla yritykset voivat löytää parhaiten omiin tarpeisiinsa sopivat rahoitusmuodot ja -kumppanit, parantaa ehtoja saadusta rahoituksesta ja varmistaa siten liiketoiminnan jatkuvuuden sekä taloudellisen vakauden. Tässä yhteenvedossa tarkastelemme yritysrahoituksen kilpailutuksen merkitystä ja sen onnistumisen avaintekijöitä.

Yritysrahoituksen kilpailutuksen merkitys liiketoiminnalle

 • Sen avulla voidaan löytää markkinoiden parhaat rahoitusvaihtoehdot ja ehdot
 • Riskienhallinta paranee, kun luodaan tasapainoinen rahoitussuunnitelma erilaisten rahoitusmuotojen hyödyntämiseksi
 • Se lisää yrityksen uskottavuutta ja neuvotteluvoimaa rahoituskumppaniensa silmissä
 • Hyvin toteutettu kilpailutusprosessi voi vähentää korkokuluja ja muita rahoituksen kustannuksia
 • Se auttaa varmistamaan, että rahoitus on ajoitettu oikein ja liiketoiminnan tarpeet täyttävät kriteerit saada parhaat mahdolliset rahoitustarjoukset

Onnistumisen avaintekijät

 • Kilpailutusprosessin riittävä aikataulutus ja aloittaminen hyvissä ajoin ennen rahoituksen tarvetta
 • Tarkka tarpeiden kartoitus ja rahoitusvaihtoehtojen vertailu
 • Ajantasaisen liiketoimintasuunnitelman ja taloudellisten tietojen valmistelu
 • Riskienhallinnan huomioiminen rahoitussuunnitelmissa sekä neuvotteluissa
 • Asiantuntijoiden apuun turvautuminen sekä verkostoituminen potentiaalisten rahoittajien kanssa
 • Erilaisten rahoitusmuotojen ja -kumppaneiden avoimuus sekä hakemusten ja esitysten korkea laatu

Yritysrahoituksen kilpailuttamisella voi olla merkittävä vaikutus niin yrityksen kasvupotentiaaliin kuin sen taloudelliseen tilanteeseen. Siksi on tärkeää panostaa riittävästi aikaa ja resursseja kilpailutusprosessin suunnitteluun ja toteutukseen. Käyttämällä edellä mainittuja onnistumisen avaintekijöitä apuna, yritykset voivat parantaa mahdollisuuksiaan löytää oikeanlaiset rahoitusratkaisut ja saavuttaa liiketoimintatavoitteensa.

Jaa tämä artikkeli
Kerro kokemuksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *